Sprawdź oferty ponad 270 psychologów i psychoterapeutów z całej Polski

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl

Psychologuj.pl umożliwia bezpośredni kontakt z psychologami i psychoterapeutami z całej Polski

Osoby poszukujące profesjonalnego wsparcia emocjonalnego mogą szybko i łatwo znaleźć w naszym serwisie wielu doświadczonych specjalistów zdrowia psychicznego. Psychologuj.pl ułatwia dostęp do pomocy psychologicznej i psychoterapii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami usług psychologicznych i psychoterapeutycznych świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów, psychologów dziecięcych, psychodietetyków i seksuologów z całej Polski, obejmującymi wsparcie psychologiczne dla dzieci, konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię dla par jak również specjalistyczną pomoc seksuologiczną.

Psycholog

Psycholog to zawód zaufania publicznego wykonywany przez osobę, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, posiadającą tytuł mgr psychologii uprawniający do diagnozy psychologicznej, interwencja kryzysowej bądź udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to wykwalifikowany w dziedzinie psychoterapii specjalista zdrowia psychicznego, posiadający wiedzę i umiejętności do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom z problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy zajmuje się badaniem i wspieraniem rozwoju emocjonalnego, społecznego i psychologicznego dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest zapewnienie zdrowego emocjonalnego i psychicznego rozwoju dzieci oraz pomaganie w radzeniu sobie z trudnościami i problemami emocjonalnymi.

Seksuolog

Seksuolog to specjalista zajmujący się badaniem i terapią związaną z aspektami życia seksualnego ludzi. Jego działania obejmują: diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych, doradztwo w kwestiach związanych z intymnością i seksualnością, edukację seksualną, a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością.

Psychodietetyk

Psychodietetycy interesują się tym w jaki sposób emocje, stres, depresja i inne czynniki psychologiczne wpływają na nasze nawyki żywieniowe i odwrotnie, jak dieta wpływa na nasze samopoczucie emocjonalne. Pracują z osobami, które mają trudności z kontrolą wagi, zaburzeniami odżywiania, nadmiernym spożywaniem żywności lub innymi problemami żywieniowymi.

Psychotraumatolog

Psychotraumatolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem osób doświadczających skutków traumy psychicznej. Psychotraumatolog stosuje różnorodne metody terapeutyczne, aby pomóc pacjentom w przezwyciężeniu skutków traumy i odzyskaniu zdrowia psychicznego.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są procesem, w którym uzyskujemy wsparcie i porady od wykwalifikowanego w dziedzinie psychologii specjalisty. Podczas konsultacji psychologicznych psycholog może pomóc klientowi zrozumieć i przepracować trudności emocjonalne, w relacjach, czy też różne życiowe kłopoty. Jest to również okazja do zdobycia nowych umiejętności efektywnego radzenia sobie z stresem, problemami oraz problematycznymi doświadczeniami życiowymi. Konsultacje psychologiczne mogą być krótkoterminowe lub długoterminowe, w zależności od potrzeb klienta i charakteru problemu. Współpraca z psychologiem może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, swoich reakcji oraz wzorców zachowań, co może prowadzić do większej samoświadomości i samorozwoju. W efekcie może to przyczynić się do poprawy jakości życia oraz do osiągnięcia większej równowagi psychicznej i emocjonalnej. Warto pamiętać, że korzystanie z usług psychologa nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób zdiagnozowanych pod kątem problemów występowania psychicznych, ale dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z otoczeniem.

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem leczniczym, który wykorzystuje techniki psychologiczne i interwencje terapeutyczne w celu pomocy osobom borykającym się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub behawioralnymi. Głównym celem psychoterapii jest poprawa funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i społecznego klienta. Terapeuci stosują różnorodne podejścia terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, humanistyczna czy systemiczna, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. W trakcie psychoterapii klient ma możliwość eksploracji swoich myśli, uczuć, przekonań i doświadczeń w bezpiecznym, terapeutycznym środowisku. Poprzez aktywną współpracę z terapeutą, klient może zdobyć głębsze zrozumienie siebie, rozpoznać szkodliwe wzorce zachowań oraz rozwijać nowe umiejętności radzenia sobie. Psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od charakteru problemu i celów terapeutycznych. Skuteczność psychoterapii została potwierdzona badaniami naukowymi i jest szeroko akceptowana jako skuteczna forma interwencji w przypadku wielu zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych.

Blog psychologiczny

Transteoretyczny Model Zmiany

Jednym z modeli w ramach podejścia transteoretycznego jest transteoretyczny model zmiany zachowań opracowany przez Jamesa Prochaskę i Carlo DiClemente w latach 80. XX wieku. W roku 1982 ci dwaj badacze zaproponowali model, który opisuje proces zmiany niepożądanych zachowań i nawyków jako sekwencję etapów, które osoba przechodzi w drodze do uzyskania trwałej zmiany. Model zmiany Prochaski i DiClemente skupia się na zmianach zachowań związanych z uzależnieniami (został opracowany w efekcie doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi), ale może być stosowany w kontekście wielu innych problemów behawioralnych.

Tranzycja

Tranzycja obejmuje wszystkie formy zmiany funkcjonowania społecznego i/lub korekty cech płciowych ciała w kierunku płci, z którą osoba się utożsamia. Proces ten zawiera zmianę roli społecznej i wizerunku, diagnostykę medyczną, terapię hormonalną, zabiegi chirurgiczne oraz sądową korektę płci (sądowe uzgodnienie płci). Tranzycja płci jest więc złożonym i wieloaspektowym trwającym w czasie procesem zmiany płci, obejmującym zmiany społeczne, medyczne i prawne.

Schizofrenia

W opinii psychologów schizofrenia „to jedno z najlepiej opisanych i zbadanych zaburzeń psychicznych, które ze względu na różnorodność przejawów, zmienność dynamiki przebiegu i rokowania wzbudza niesłabnące zainteresowanie i ciągle żywe kontrowersje wśród najwybitniejszych klinicystów i badaczy. Jedni są przekonani, że schizofrenia jest odrębną jednostką nozologiczną, inni sądzą, że może chodzić o „spektrum” zaburzeń schizofrenicznych podobnie się przejawiających na płaszczyźnie psychicznej i społecznej”. Potwierdzają to prace psychiatrów, którzy piszą, że „schizofrenia jest niezwykle złożonym zaburzeniem psychicznym, o wciąż dyskutowanym statusie nozologicznym oraz bogatej symptomatologii psychopatologicznej”.

Skala Inteligencji Wechslera

Test inteligencji WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) przeznaczony jest do badania osób dorosłych, obecnie używa się zrewidowanej wersji WAIS-R. Wechsler tworząc to narzędzie dokonał aktualizacji wydanego w 1939 roku Testu Inteligencji Wechsler–Bellevue, a jego pierwsza wersja testu została opublikowana przez Wechslera w 1955 roku. Wersją testu przeznaczoną do badania dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci), i jej późniejsza zrewidowana wersja WISC-R. WAIS-R to Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych, natomiast  WISC-R to Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci.

Gaslighting

gaslighting

Gaslighting to manipulacyjna technika psychologiczna, której celem jest podważanie, dezawuowanie i zakwestionowanie rzeczywistości drugiej osoby w celu osłabienia jej poczucia pewności siebie, zdrowego rozsądku i zaufania do własnych przekonań. Osoba stosująca gaslighting dąży do wprowadzenia ofiary w stan zmieszania, niepewności i wątpliwości co do własnych myśli, uczuć i doświadczeń. Gaslighting w praktyce sprowadza się do wywołania sytuacji w której jedna osoba lub grupa ludzi przekonuje inną osobę, że jej percepcja rzeczywistości jest błędna, co prowadzi do dezorientacji, wątpliwości w siebie i utraty poczucia własnej tożsamości.

Neuroróżnorodność

neuroróżnorodność

Neuroróżnorodność określana również jako neurodywergencja, to koncepcja dotycząca różnorodności neurologicznej i różnic w funkcjonowaniu mózgu oraz układu nerwowego u ludzi, zakładająca indywidualną zmienność neurologiczną każdej osoby, w przeciwieństwie do stanowiska, że istnieje jeden „typowy” sposób funkcjonowania mózgu. 
Termin neuroróżnorodność zyskał popularność po tym jak po raz pierwszy pojawił się w druku w artykule opublikowanym 30 września 1998 roku przez amerykańskiego dziennikarza i pisarza Harveya Blume’a, który zapożyczył go od australijskiej socjolożki Judy Singer, z którą korespondował na temat autyzmu.

Studia psychologiczne

studia psychologiczne

Studia psychologiczne od dziesięcioleci cieszą się ogromną popularnością wśród osób, które po ukończeniu matury decydują się na kolejny etap edukacji. Studia na kierunku Psychologia systematycznie zajmują czołowe pozycje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów, na niektórych wydziałach ilość kandydatów na jedno miejsce może przekraczać nawet 30 osób. Studia psychologiczne przyciągają głównie osoby zainteresowane ludzką psychiką i zachowaniem człowieka. Psychologia jako kierunek studiów tradycyjnie łączony jest z nauką zawodów o charakterze pomocowym, dlatego też profil kandydata na studia psychologiczne charakteryzuje się otwartością na drugiego człowieka, umiejętnością wsłuchiwania się w to, co mówią do nas inni ludzie, umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz empatycznego reagowania.

Szkoły psychoterapii

Szkoły psychoterapii różnią się zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych podejściach i metodach pracy z pacjentami. Nurty terapeutyczne wywodzą się z różnych teorii i różnią się filozoficznymi założeniami, technikami interwencji oraz sposobem rozumienia ludzkiego umysłu i funkcjonowania psychicznego.

Psychoterapia psychoanalityczna, rozwinięta przez Freuda, analizuje nieświadome procesy psychiczne. Terapia behawioralna skupia się na zmianie zachowań poprzez trening. Terapia poznawczo-behawioralna łączy techniki behawioralne z badaniem myśli i przekonań. Terapia humanistyczna promuje rozwój osobisty i samorealizację. Terapia systemowa bada interakcje w rodzinie i środowisku społecznym.

Skala stresu

Skala stresu to narzędzie służące do pomiaru poziomu stresu doświadczanego przez jednostkę w określonym czasie. Jedną z najczęściej stosowanych skal stresu jest skala oceny wydarzeń życiowych opracowana przez Holmesa i Rahe. Ta skala oceny stresu zawiera listę najbardziej stresujących wydarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, zmiana pracy itp., które mogą być przyczyną stresu, a osoba ocenia swoje doświadczenia w oparciu o przypisane im punkty.

Therian

Osoby definiujące się jako therianie często opisują swoje doświadczenia jako odczucia, że są częściowo lub całkowicie zwierzęciem wewnątrz ludzkiego ciała. Nie jest to tożsame z tworzeniem postaci antropomorficznych zwierząt w celach rozrywki i zabawy. Osoby określające się mianem therian doświadczają silnego przekonania, że ich tożsamość jest związana z określonym gatunkiem zwierzęcia. Często opisują się jako posiadające cechy lub ducha tego zwierzęcia.

Psychologuj.pl

Psychologuj.pl to serwis internetowy, który adresowany jest zarówno do specjalistów, jak i osób poszukujących wsparcia psychologicznego, a jego tematyka koncentruje się wokół szeroko rozumianej psychologii i psychoterapii. Psychologuj.pl oferuje użytkownikom pomoc w znalezieniu odpowiedniego specjalisty zdrowia psychicznego oraz umożliwia bezpośredni kontakt z psychologami i psychoterapeutami z całej Polski. Strona oferuje również dostęp do artykułów i publikacji dotyczących różnych aspektów zdrowia psychicznego, porad i informacji na temat terapii.

Jesteśmy przekonani, że wiedza psychologiczna może przyczynić się do poprawy jakości życia każdego człowieka. Dlatego stawiamy na dostępność informacji dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od poziomu znajomości psychologii. Chcemy aby wiedza psychologiczna była dostępna, zrozumiała i pomocna dla każdej osoby zainteresowanej jej zgłębianiem. Na stronie znajdują się artykuły, poradniki oraz ciekawe materiały edukacyjne, które przedstawiają skomplikowane zagadnienia psychologiczne w przystępny sposób. Dbamy o to, aby udostępniane informacje były rzetelne, oparte na wynikach badań naukowych oraz przydatne w codziennym życiu.

Psychoterapia i pomoc psychologiczna stacjonarnie oraz online.
Znajdź psychologa lub psychoterapeutę na Psychologuj.pl