studia psychologiczne

Studia psychologiczne od dziesięcioleci cieszą się ogromną popularnością wśród osób, które po ukończeniu matury decydują się na kolejny etap edukacji. Studia na kierunku Psychologia systematycznie zajmują czołowe pozycje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów, na niektórych wydziałach ilość kandydatów na jedno miejsce może przekraczać nawet 30 osób. Studia psychologiczne przyciągają głównie osoby zainteresowane ludzką psychiką i zachowaniem człowieka. Psychologia jako kierunek studiów tradycyjnie łączony jest z nauką zawodów o charakterze pomocowym, dlatego też profil kandydata na studia psychologiczne charakteryzuje się otwartością na drugiego człowieka, umiejętnością wsłuchiwania się w to, co mówią do nas inni ludzie, umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz empatycznego reagowania.

Studia psychologiczne przygotowują absolwentów do udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego zarówno pojedynczym osobom, jak i różnym grupom społecznym. Studia na kierunku psychologia rozwijają wiedzę dotyczącą funkcjonowania i prawidłowego rozwoju człowieka, grup społecznych oraz różnego rodzaju instytucji funkcjonujących w społeczeństwie. Studia psychologiczne pozwalają studentom na zdobycie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności w zakresie psychologii. Studenci psychologii zdobywają dogłębną wiedzę na temat teorii psychologicznych, które obejmują różnorodne podejścia do zrozumienia ludzkiego zachowania, myśli i emocji. Nabywają również wiedzę na temat metod badawczych używanych w psychologii, takich jak eksperymenty, badania ankietowe i obserwacje. Studia psychologiczne także kładą duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności, które są istotne w pracy zawodowej psychologa. Psychologia jako kierunek studiów ma w swojej ofercie również kształcenie umiejętności diagnozowania psychologicznego. W trakcie zajęć, praktyk oraz staży studenci uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej oraz różnych form interwencji terapeutycznych. Studenci uczą się również technik terapeutycznych, umiejętności komunikacyjnych, prowadzenia wywiadów i oceny psychologicznej, jak również pracy w grupach i zespołach.

Psychologia jako dyscyplina naukowa

Geneza nazwy psychologia sięga czasów starożytnej Grecji i łączy się z dwoma greckimi słowami: psyche – oznaczającym duszę i logos – które tłumaczone jest jako naukę. Z historycznego punktu widzenia psychologia jest więc nauką o duszy. Współczesne definicje psychologii charakteryzują ją jako naukę zajmującą się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka oraz regulacją jego stosunków z otoczeniem.

Psychologia jest fascynującą dyscypliną naukową, która zajmuje się badaniem ludzkiego zachowania, myśli i emocji. Psychologia łączy w sobie elementy nauk społecznych, biologicznych i humanistycznych, co sprawia, że psychologia jest interdyscyplinarną dziedziną. Wykorzystuje wiedzę z zakresu biologii, neurologii, socjologii, filozofii, matematyki i innych dziedzin w celu zrozumienia ludzkiego umysłu i zachowania. Psychologia ma empiryczny charakter ,opiera się na metodach naukowych i badaniach empirycznych w celu zbierania, analizowania i interpretowania danych. Badania w psychologii mogą być prowadzone w różnych kontekstach, od eksperymentów laboratoryjnych po badania terenowe i obserwacje naturalne. Psychologia obejmuje szeroki zakres obszarów badawczych, w tym klinicystykę, psychologię społeczną, rozwojową, poznawczą, zdrowia, pracy i wielu innych. To sprawia, że psychologia jest niezwykle różnorodną dziedziną, pozwalającą na badanie różnych aspektów ludzkiego życia.

Psychologia rozwija teorie psychologiczne i modele mające na celu wyjaśnienie i przewidywanie ludzkiego zachowania oraz procesów psychicznych. Te teorie i modele są testowane i udoskonalane za pomocą badań naukowych, co przyczynia się do ciągłego rozwoju wiedzy psychologicznej. Wiedza i umiejętności psychologiczne mają liczne praktyczne zastosowania w życiu codziennym oraz w różnych obszarach zawodowych, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, sport, prawo, polityka oraz wiele innych. Poprzez badania naukowe, stosowanie metod empirycznych i rozwijanie teorii psychologicznych, psychologia przyczynia się do głębszego zrozumienia ludzkiego umysłu i zachowania, co ma istotne znaczenie zarówno dla ogólnego rozwoju nauki, jak i dla poprawy jakości życia poszczególnych jednostek jak i całych społeczności.

Ile trwają studia psychologiczne?

Studia psychologiczne w Polsce można podjąć w trzyletnim trybie licencjackim, trzyletnim trybie magisterskim (dla magistrów i licencjatów) oraz w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Studenci mają również możliwość wyboru pomiędzy trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym lub online, co pozwala na elastyczne dostosowanie typu oraz trybu studiów psychologicznych do własnych potrzeb i możliwości.

Struktura Studiów Psychologicznych

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie

 • Studia psychologiczne w Polsce najczęściej realizowane są w formie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Ten tryb kształcenia łączy w sobie program studiów licencjackich i magisterskich, kończąc się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. Program obejmuje szerokie spektrum wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, przygotowując absolwentów do pracy w różnych dziedzinach psychologii.

Trzyletnie studia licencjackie:

 • W niektórych przypadkach można podjąć trzyletnie studia licencjackie, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata psychologii. Po ukończeniu tego etapu studenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, aby uzyskać pełne wykształcenie w dziedzinie psychologii.

Dwuletnie studia magisterskie:

 • Dla osób, które ukończyły studia licencjackie (niekoniecznie w dziedzinie psychologii), dostępne są dwuletnie studia magisterskie. Ten tryb studiów jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które chcą zmienić kierunek swojej kariery i zdobyć specjalistyczne wykształcenie w psychologii.

Tryby nauki na Studiach Psychologicznych

Tryb stacjonarny (studia dzienne)

 • Studia stacjonarne wymagają regularnego uczestnictwa w zajęciach na uczelni. Zajęcia odbywają się zazwyczaj od poniedziałku do piątku, a program nauczania jest bardziej intensywny. Studia dzienne umożliwiają pełne zaangażowanie się w proces edukacyjny oraz aktywne uczestnictwo w życiu akademickim.

Tryb niestacjonarny (studia zaoczne)

 • Studia niestacjonarne (zaoczne) są dostosowane do potrzeb osób pracujących lub posiadających inne zobowiązania. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w weekendy, co pozwala na łączenie nauki z pracą zawodową lub innymi obowiązkami. Program studiów jest równie wymagający jak w trybie stacjonarnym, ale wymaga większej samodyscypliny i organizacji czasu.

Studia online

 • Coraz więcej uczelni oferuje studia psychologiczne w trybie online, co pozwala na jeszcze większą elastyczność. Studia online są idealne dla osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach na uczelni. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się poprzez platformy e-learningowe, co umożliwia naukę z dowolnego miejsca.

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia

Standardowo jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia trwają 5 lat (10 semestrów) i prowadzą do uzyskania stopnia magistra. Studia na kierunku psychologia w Polsce dostępne są obecnie w trzech trybach: stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online.

Studenci podczas pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia zdobywają wszechstronną wiedzę obejmującą psychologię ogólną, podstawy filozofii, wiedzę na temat biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, a także praktyczne umiejętności w zakresie metodyki badań psychologicznych, psychoterapii oraz psychoprofilaktyki. Podczas studiów przerabiany jest materiał z najważniejszych działów psychologii: psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej, rodzinnej i zdrowia psychicznego. Studenci podczas zajęć praktycznych w trakcie staży i praktyk studenckich, uczą się umiejętności udzielania pomocy psychologicznej i praktycznego wykorzystania kwestionariuszy, testów, skal, oraz innych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce psychologicznej. Studenci łącząc wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki i nauk o zarządzaniu są wyposażeni w umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, mentoringu i coachingu, dzięki czemu mogą skutecznie wykorzystywać wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów psychologicznych wykonując zawody pomocowe lub w biznesie.

Studia psychologiczne dla magistrów i licencjatów

Studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia mogą być zrealizowane w krótszym czasie, np. w ciągu 3,5 roku. Dzięki temu skróceniu czasu studiów, studenci mogą szybciej zdobyć tytuł magistra i rozpocząć swoją karierę zawodową w dziedzinie psychologii w przypadku kiedy skończyliśmy już studia na innym kierunku, jednak zawodowo chcemy się dalej rozwijać na kierunku psychologicznym.

Psychologia dla magistrów i licencjatów to oferta edukacyjna skierowana przez uczelnie do osób posiadających dyplom studiów wyższych w innej dziedzinie niż psychologia, które pragną uzyskać tytuł magistra psychologii w znacznie krótszym czasie niż standardowe 5 lat. To najczęściej niestacjonarne jednolite studia  magisterskie realizowane w trakcie indywidualnego toku nauczania, uwzględniającego osiągnięty dorobek edukacyjny studentów.

Ta formuła studiów eliminuje konieczność powtarzania przedmiotów ogólnoakademickich czy też lektoratów, które już ukończyli podczas wcześniejszych studiów. Uznawane są również wybrane kursy oraz przedmioty, co w połączeniu z dobrą organizacją planu zajęć umożliwia nawet w 7 semestrów zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego. Studia psychologiczne dla magistrów i licencjatów to elastyczna ścieżka edukacyjna dająca możliwość szybkiego rozwinięcia kompetencji w dziedzinie psychologii dla osób z różnorodnym akademickim wykształceniem bazowym. Ta opcja uwzględniająca intensywny program nauczania umożliwia szybsze osiągnięcie celów edukacyjnych bez utraty jakości kształcenia.

Kompetencje absolwenta studiów psychologicznych

W trakcie studiów psychologicznych rozwijane są kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi. Absolwenci studiów na kierunku psychologia z założenia powinni posiadać kompleksowe kompetencje, pozwalające na profesjonalną i skuteczną pracę w dziedzinie psychologii.

 • Absolwent studiów psychologicznych posiada wiedzę umożliwiającą analizę zdrowia psychicznego oraz różnorodnych zaburzeń psychicznych, a także rozwój osobowości człowieka na przestrzeni cyklu życia.
 • Posiada wiedzę na temat praktycznego zastosowania psychologii w diagnostyce i wsparciu osób w obszarach takich jak psychologia zdrowia, kliniczna, pracy i organizacji, społeczna oraz edukacja.
 • Posiada umiejętności integrowania informacji z różnych koncepcji psychologicznych dotyczących normalnego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, co pozwala mu na holistyczne podejście do problemów psychologicznych.
 • Wyposażony jest w umiejętności prowadzenia diagnozy, profilaktyki oraz udzielania pomocy osobom z różnych grup ryzyka problemów i zaburzeń psychicznych, zarówno tych o niższym, jak i wyższym ryzyku.
 • Posiada kompetencje niezbędne do pracy zarówno w obszarze psychologicznej pomocy indywidualnej, jak i grupowej, co umożliwia mu skuteczne wsparcie zarówno jednostek, jak i społeczności.

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów psychologicznych otwierają szerokie perspektywy zawodowe, umożliwiając pracę jako psycholog kliniczny, psycholog dziecięcy, pracę z młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki oraz pomocy psychologicznej. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w HR, biznesie, doradztwie zawodowym, coachingu, mentoringu, gdzie mają możliwość wykorzystania swoich umiejętności do wspierania jednostek i grup w osiąganiu ich celów i rozwiązywaniu problemów.

Absolwenci studiów psychologicznych mają szeroki zakres umiejętności, które umożliwiają im podejmowanie różnorodnych ról w miejscach pracy, gdzie wymagane są kompetencje z zakresu doradztwa, terapii, zarządzania personelem i rozwoju osobistego. Naturalnym środowiskiem pracy dla psychologów są placówki ochrony zdrowia: szpitale i kliniki psychiatryczne, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczne, ośrodki zdrowia psychicznego i terapeutyczne, poradnie małżeńskie i rodzinne, gdzie mogą pracować jako psychologowie kliniczni, terapeuci zajęciowi, interwenci kryzysowi lub zajmować się poradnictwem psychologicznym. Psychologowie świadcząc pomoc psychologiczną mogą pracować rówenież w prywatnych pracowniach i gabinetach psychologicznych. Psychologowie pracują również często w placówkach oświatowych: są to szkoły, przedszkola, ośrodki kształcenia specjalnego, gdzie mogą pełnić role psychologów szkolnych, doradców edukacyjnych lub pedagogów specjalnych. Placówki opieki społecznej takie jak centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka, to również miejsca gdzie psychologowie mogą pracować jako terapeuci rodzinny, pracownicy socjalni, mediatorzy, opiekunowie społeczni lub doradcy zawodowi. Absolwenci psychologii pracują również w placówkach penitencjarnych takich jak: więzienia, ośrodki resocjalizacyjne, gdzie mogą pracować jako psychologowie penitencjarni, terapeuci zajęciowi lub specjaliści ds. resocjalizacji. Firmy doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oferujące usługi doradcze, konsultingowe i szkoleniowe dla klientów biznesowych, to miejsca gdzie psychologowie mogą pracować jako coachowie, doradcy zawodowi, konsultanci ds. zarządzania personelem lub trenerzy rozwoju osobistego. Absolwenci psychologii powszechnie również pracują w działach HR (działy zasobów ludzkich) w różnych firmach i organizacjach jako specjaliści ds. rekrutacji, rozwoju pracowników, zarządzania talentami lub doradcy zawodowi.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów definiuje wykonywanie zawodu psychologa jako polegające na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

(Psycholog czy psychoterapeuta? Czym różni się psycholog od psychoterapeuty?)

Program studiów psychologicznych

Studia psychologiczne mają tak zaprojektowany program, aby zapewnić studentom wszechstronne przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktycznym stosowaniu psychologii.

Przedmioty obligatoryjne na psychologii

Studenci rozpoczynają naukę od podstawowych przedmiotów, które obejmują psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz inne zagadnienia kluczowe dla zrozumienia podstawowych koncepcji i metodologii psychologii.

Wybór indywidualnej ścieżki w obszarze psychologii stosowanej

Po ugruntowaniu podstawowych koncepcji psychologii, studenci mają możliwość wyboru indywidualnej ścieżki specjalizacji. Mogą wybrać spośród różnych obszarów psychologii stosowanych, takich jak psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, czy psychologia edukacji.

Specjalizacja na psychologii

W kolejnych semestrach studenci skupiają się na swojej wybranej ścieżce specjalizacji, głębiej zgłębiając wiedzę i umiejętności w określonym obszarze psychologii stosowanych. Podczas końcowego etapu studiów, studenci wybierają specjalizację w ramach jednej z wybranych wcześniej ścieżek psychologii stosowanych. To pozwala im na skoncentrowanie się na konkretnym obszarze zainteresowań i zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy w danym obszarze psychologii.

Poprzez kombinację przedmiotów obligatoryjnych, wyboru indywidualnej ścieżki i specjalizacji, program studiów psychologicznych umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w różnych obszarach psychologii stosowanej. Daje im również możliwość dostosowania swojej ścieżki kariery do ich zainteresowań i aspiracji zawodowych.

Specjalności na kierunku Psychologia

W trakcie studiów psychologicznych można zdecydować się na wybór specjalizacji, które pozwalają studentom pogłębić wiedzę i umiejętności w obszarach:

Animacja społeczności lokalnych

Skupia się na metodach mobilizacji społeczności lokalnych oraz wspieraniu ich rozwoju i aktywności.

Doradztwo personalne

Zapewnia narzędzia i umiejętności potrzebne do udzielania wsparcia jednostkom w rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym.

Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne

Koncentruje się na tworzeniu efektywnych środowisk edukacyjnych dla osób z różnymi potrzebami i wyzwaniami.

Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna

Zajmuje się zrozumieniem przyczyn i konsekwencji zachowań przestępczych oraz wykorzystaniem psychologicznych metod w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki.

Psychologia zdrowia i choroby

Skupia się na wpływie psychologicznym na zdrowie i choroby, oraz na promowaniu zdrowego stylu życia i radzeniu sobie z chorobami.

Psychoterapia zaburzeń psychicznych

Oferuje narzędzia i techniki terapeutyczne służące pomocy osobom zmagającym się z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Seksuologia kliniczna

Koncentruje się na zrozumieniu aspektów psychologicznych związanych z seksualnością i oferuje wsparcie psychologiczne w obszarze seksualności i relacji międzyludzkich.

Psychologia kliniczna

Specjalizacja z psychologii klinicznej wyposaża studentów w aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych oraz rozpoznawaniu mechanizmów zaburzeń osobowości i jest adresowana głownie do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z pracą związaną ze stricte pomocą psychologiczną. Psychologia kliniczna to obszar badań i praktycznego stosowania wiedzy psychologicznej, nauki metod diagnozowania psychologicznego, poznawania mechanizmów promocji zdrowia psychicznego oraz zgłębiania zagadanień związanych z psychoterapią. Program specjalizacji uwzględania zarówno podejście psychopatologiczne jak i salutogenetyczne w rozumieniu zagadnień związanych z diagnostyką oraz profilaktyką w obszarze zdrowia psychicznego.  Studenci w ramach tej specjalizacji zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie diagnozy neuropsychologicznej, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w różnych sytuacjach kryzysowych, zdobywają wiedzę na temat różnych podejść psychoterapeutycznych oraz rozwijają umiejętności terapeutyczne potrzebne do pracy z klientami.

Popularne kierunki na studiach psychologicznych

Psychologia ogólna

To fundamentalny obszar, który obejmuje badanie ludzkiego zachowania, myśli i emocji. To podstawa dla wielu innych dziedzin psychologii.

Psychokryminalistyka

Skupia się na psychologicznych aspektach przestępczości, profilowaniu przestępców, zeznaniach świadków i podejmowaniu decyzji w sprawach sądowych.

Psychologia w biznesie

Koncentruje się na stosowaniu zasad psychologii do zrozumienia zachowań pracowników, motywacji, zarządzania stresem, komunikacji w miejscu pracy i zarządzaniu zmianą.

Kognitywistyka

Badanie procesów poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie, rozumienie języka i podejmowanie decyzji.

Psychologia w zarządzaniu

Podobna do psychologii w biznesie, ale bardziej skupiona na aspektach zarządzania, takich jak liderowanie, budowanie zespołów i podejmowanie decyzji strategicznych.

Specjalizacje oraz ścieżki kształcenia wprowadzają dodatkową różnorodność do programów studiów psychologicznych, pozwalając studentom na skoncentrowanie się na konkretnych obszarach psychologii, takich jak psychologia kliniczna, społeczna, czy organizacyjna. Studenci podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu psychologa.

Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów psychologicznych otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery zawodowej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Absolwenci mogą pracować jako psychologowie kliniczni, doradcy zawodowi, psychoterapeuci, badacze naukowi czy też specjaliści ds. zasobów ludzkich, w zależności od swoich zainteresowań i specjalizacji.

Studia podyplomowe z Psychologii

Studia podyplomowe z psychologii są doskonałą opcją dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii po ukończeniu studiów magisterskich i chcą dalej rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze psychologii. Najpopularniejsze specjalizacje na studiach podyplomowych z psychologii to:

Neurologopedia
Neuropsychologia
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe
Psychodietetyka
Psychogeriatria
Psychologia biznesu
Psychologia edukacji
Psychologia ekonomiczna
Psychologia kliniczna
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia rozwojowa i zdrowia
Psychologia sądowa
Psychologia społeczna
Psychologia sportu
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Psychologia w biznesie
Psychologopedia
Psychoonkologia
Psychoseksuologia

Lista studiów podyplomowych z psychologii

Uniwersytety i uczelnie mające w ofercie edukacyjnej Studia Psychologiczne

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Humanitas w Sosnowcu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Collegium Humanum
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lubelska Akademia WSEI
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
SWPS
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Ocena 5/5 - (5 głosów)