szkoły psychoterapii

Szkoły psychoterapii różnią się zarówno w aspektach teoretycznych jak i praktycznych podejściach i metodach pracy z pacjentami. Nurty terapeutyczne wywodzą się z różnych teorii i różnią się filozoficznymi założeniami, technikami interwencji oraz sposobem rozumienia ludzkiego umysłu i funkcjonowania psychicznego.

Szkoła psychoterapii

Szkoła psychoterapii to termin odnoszący się do zorganizowanego systemu teoretycznego oraz praktycznego podejścia do psychoterapii, który jest oparty na określonych założeniach teoretycznych, metodach terapeutycznych i technikach. Szkoły psychoterapii definiują sposób w jak terapeuci rozumieją ludzką psychikę, problemy emocjonalne oraz metody ich leczenia.

Główne nurty psychoterapii

Psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna

 • Psychoanaliza  – zapoczątkowana przez Zygmunta Freuda, koncentruje się na nieświadomych procesach, konfliktach wewnętrznych oraz wpływie przeszłych doświadczeń na obecne zachowanie. Terapia psychoanalityczna często jest długoterminowa.
 • Psychoterapia psychodynamiczna – wywodzi się z psychoanalizy, ale jest mniej intensywna i krótsza. Skupia się na identyfikacji i zrozumieniu nieświadomych procesów oraz wzorców zachowań.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Koncentruje się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych myśli i zachowań. CBT jest zazwyczaj krótkoterminowa i strukturalna, opiera się na naukowych dowodach skuteczności i jest stosowana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęki.

Terapia humanistyczno-doświadczeniowa

 • terapia skoncentrowana na kliencie – stworzona przez Carla Rogersa, skupia się na empatii, autentyczności i bezwarunkowej akceptacji terapeuty dla klienta
 • terapia gestalt – skupia się na teraźniejszości i świadomości oraz na pełnym doświadczaniu emocji i zachowań.
 • terapia egzystencjalna – skupia się na kwestiach związanych z egzystencją człowieka, takich jak wolność, odpowiedzialność, sens życia i śmierć. Pomaga klientom znaleźć sens i cel w życiu.

Terapia systemowa

Koncentruje się na relacjach i dynamice w rodzinie lub innych systemach społecznych. Uznaje, że problemy jednostki mogą wynikać z zaburzeń w systemie, w którym funkcjonuje, a terapia często obejmuje całą rodzinę lub grupę.

Terapia integracyjna

Łączy różne podejścia i techniki terapeutyczne, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Terapeuci integracyjni czerpią z różnych szkół, aby stworzyć spersonalizowany plan leczenia.

Każda szkoła psychoterapii ma swoje unikalne podejście do diagnozy i leczenia problemów psychicznych, a wybór odpowiedniej szkoły często zależy od specyfiki problemów pacjenta oraz preferencji terapeuty. Współczesna psychoterapia często korzysta z podejścia integracyjnego, łącząc elementy różnych szkół, aby zapewnić jak najbardziej skuteczną pomoc terapeutyczną.

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt prowadzi Szkołę Psychoterapeutów Gestalt. Jest to kompleksowe szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt, podzielone na trzy etapy, trwające łącznie cztery lata. Program obejmuje 1890 godzin zajęć, w tym 1010 godzin teorii i praktyki psychoterapii Gestalt, 180 godzin superwizji, 450 godzin praktyki klinicznej oraz 250 godzin psychoterapii własnej. Głównym celem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt jest wszechstronne i gruntowne przygotowanie do roli psychoterapeuty. Szkolenie to oferuje dostęp do wysokiego poziomu specjalistycznych umiejętności kadry, która wykorzystuje praktyczne metody nauki, takie jak ćwiczenia, symulacje, eksperymenty i osobiste doświadczenia, które są integralną częścią edukacji od samego początku.

Proces kształcenia w Instytutucie Integralnej Psychoterapii Gestalt został podzielony na trzy etapy, aby umożliwić uczestnikom weryfikację ich motywacji oraz możliwości kontynuacji rozwoju zawodowego w tym kierunku. Pierwszy etap czyli Kurs Wstępny, to 30-godzinne szkolenie podstawowe w podejściu Gestalt, organizowane w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Drugi etap czyli Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt, to 50-godzinne szkolenie, które zawiera elementy kwalifikujące do dalszego uczestnictwa w Szkole Psychoterapeutów. Trzeci etap to odbywająca się w Krakowie lub Warszawie i trwająca cztery lata – Szkoła Psychoterapeutów.

Do Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przyjmowani są absolwenci studiów II stopnia. Obecnie kierunek studiów nie ma znaczenia. Jednakże Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt zaleca dla osób zainteresowanych pracą w zawodzie psychoterapeuty Gestalt, uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe, takie jak psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub pielęgniarstwo. Takie kierunki mogą dostarczyć dodatkowej wiedzy i umiejętności, które będą wartościowe w praktyce terapeutycznej.

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt określił podstawowe wymogi niezbędne do ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i rozpoczęcia ścieżki certyfikacyjnej w polskich i europejskich stowarzyszeniach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów. Wymogi te obejmują:

 • Prace pisemne, które rozwijają umiejętność opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii oraz służą dyscyplinowaniu rozwoju studenta.
 • Psychoterapię własną, która obejmuje 250 godzin, w tym 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.
 • Praktykę kliniczną, w ramach której student musi odbyć 400 godzin, z czego 150 godzin w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej oraz 250 godzin sesji z klientami, z opcją odbycia 250 godzin w placówkach pozapsychiatrycznych pod nadzorem superwizora, z rekomendowanym podejściem Gestalt.
 • Rozwój własny, obejmujący 50 godzin pracy grupowej w modalności Gestalt, dostosowany do zainteresowań i specjalizacji studenta.
 • Egzaminy teoretyczne i praktyczne, które są częścią integralną programu szkoleniowego, przeprowadzane odpowiednio na trzecim roku oraz po ukończeniu szkolenia.

Po ukończeniu czteroletniego programu Szkoły Psychoterapeutów absolwenci otrzymują Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT). Proces uzyskania certyfikatu jest automatyczny dzięki akredytacji Instytutu w EAGT, co oznacza, że po spełnieniu wszystkich wymagań szkoleniowych, certyfikat zostanie przyznany automatycznie.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt posiada akredytację zarówno w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, jak i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt. To oznacza, że program szkoleniowy jest uznany przez renomowane instytucje zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Taka akredytacja świadczy o wysokim standardzie i jakości oferowanego szkolenia oraz umożliwia absolwentom korzystanie z wielu możliwości rozwoju zawodowego i akceptację w środowisku terapeutycznym.

Cena za czteroletnie uczestnictwo w Szkole Psychoterapeutów wynosi 49000 złotych, bez względu na lokalizację uczelni. Opłaty są rozłożone na miesięczne raty. Szkoła nie nakłada dodatkowych opłat wstępnych, administracyjnych ani związanych z karami umownymi.

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

Pasternik 114
31-354 Kraków

Biuro
+48 12 421 25 53
+48 512 251 022
zapisy na Szkoły: rekrutacja@gestalt.edu.pl
pozostałe sprawy: biuro@gestalt.edu.pl
www.gestalt.edu.pl

Kraków
Pasternik 114
Kujawska 3A

pon.: 11:00 – 15:00
wt. – pt.: 9:00 – 15:00
sob. – niedz.: biuro jest nieczynne; odbywają się zajęcia

Warszawa
Na Uboczu 2/1
Szolc-Rogozińskiego 8
Trakt Leśny 66

Wrocław
Kotlarska 42


Instytut Poznawczy

Instytut Poznawczy w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzi szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pięciu lokalizacjach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu. Program szkolenia trwa cztery lata i po jego ukończeniu absolwenci mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Instytut Poznawczy posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, co potwierdza spełnienie wszystkich wymagań i standardów.

Niezwykle istotnym elementem programu jest moduł dotyczący psychoterapii zaburzeń seksualnych, który przygotowuje uczestników do pracy z najczęstszymi problemami seksualnymi zgłaszanymi w gabinecie psychoterapeuty. Absolwenci szkolenia otrzymują 300 punktów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane przy ubieganiu się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego, nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej adresowane jest głównie do psychologów, lekarzy oraz pedagogów. Aplikanci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Priorytetowo rozpatrywane są aplikacje osób posiadających tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Szkolenie obejmuje 900 godzin zajęć w ramach szkoły terapii oraz 360 godzin stażu klinicznego, które uczestnik kursu realizuje samodzielnie w trakcie szkolenia. Razem daje to 1260 godzin szkoleniowych.

W ramach zajęć prowadzonych w szkole uczestnicy uczestniczą w:

 • 600 godzinach dydaktycznych, które składają się z szkolenia teoretycznego w formie wykładów oraz praktycznego w formie warsztatów.
 • 140-godzinnym rozszerzonym module dotyczącym terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń seksualnych.
 • 200 godzinach superwizji klinicznej.
 • 100 godzinach zajęć dotyczących rozwoju osobistego.

W trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przeprowadzanie sa zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB, TPB „trzeciej fali”, zajęcia dotyczące zaburzeń seksualnych, z pracy własnej oraz superwizje.

Staż kliniczny, który uczestnicy realizują samodzielnie, obejmuje:

 • 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego, odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym
 • 240 godzin stażu klinicznego, polegającego na pracy pod opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

Opłaty za czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Poznawczym obejmują:

 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 250 zł
 • opłatę wstępną, która wynosi 1100 zł i stanowi kaucję zwrotną na zakończenie szkolenia oraz gwarantuje udział w kursie
 • całość szkolenia, czyli cztery lata nauki, w tym 200 godzin superwizji i 100 godzin rozwoju własnego terapeuty, wymagane do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, kosztuje 52800 zł
 • płatności za szkolenie można dokonywać w trybie comiesięcznym lub za rok nauki z góry
 • koszt rocznego kursu wynosi 13200 zł i w trybie płatności comiesięcznych jest rozłożony na 12 rat po 1100 zł
 • opłata za rok nauki z góry podlega zniżce i wynosi 12100 zł

Instytut Poznawczy

Dokumenty dot. rekrutacji / zgłoszenia na kursy: rekrutacja@instytutpoznawczy.edu.pl
Kontakt z sekretariatem szkoły: biuro@instytutpoznawczy.edu.pl
www.instytutpoznawczy.edu.pl

Kontaktu telefoniczny pod numerem 793 548 228
w dniach:

poniedziałki w godz. 15:30 – 18:30
wtorki w godz. 8:00 – 11:00
środy w godz. 16:00 – 19:00
czwartki w godz. 8:00 – 11:00
piątki w godz. 16:00 – 19:00

Adres korespondencyjny:
Instytut Poznawczy Filia w Krakowie
skrytka pocztowa 13
ul. Senatorska 26
30-104 Kraków


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej

Psychoterapia integratywna systemowa, rozwinięta przez Milenę Karlińską-Nehrebecką, skupia się na prowadzeniu pacjentów w kierunku zdrowia i spełnienia życiowego. W tej metodzie psychoterapeutycznej – zgodnie z teorią integratywną systemową – skuteczność terapii zależy przede wszystkim od osoby psychoterapeuty, a nie od konkretnych technik czy modalności terapeutycznych. Psychoterapeuci integrują różnorodne podejścia z różnych kierunków psychoterapii, unikając dogmatyzmu i ograniczeń wynikających z przynależności do jednej szkoły. Dzięki temu są w stanie elastycznie dostosowywać się do potrzeb pacjenta i podejmować podejścia terapeutyczne najbardziej odpowiadające danemu przypadkowi.

Program podyplomowego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oparty jest na zasadach Deklaracji Strasburskiej European Association for Psychotherapy (EAP), spełnia standardy szkoleniowe EAP, oraz posiada akredytację/atestację od European Association ofr Integrative Psychotherapy (EAIP), Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP), oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Proces kształcenia w zawodzie psychoterapeuty składa się z dwóch stopni. Pierwszy stopień to 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej, zakończone dyplomem, obejmujące regularne, trzydniowe zjazdy miesięczne oraz obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach tematycznych. Drugi stopień to zaawansowane szkolenie w obszarze psychoterapii i PROFI, skierowane do tych, którzy dążą do uzyskania certyfikatu oraz stanowi formę kształcenia ustawicznego dla praktykujących terapeutów. Na tym etapie zjazdy są krótsze, a dominującą formą jest superwizja praktyki psychoterapeutycznej, wspierana przez stałą grupę PROFI, co umożliwia pogłębioną pracę nad sobą. Długość tego etapu zależy od indywidualnych możliwości i tempa postępów. Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej wszechstronnie przygotowuje do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Kandydaci na Studium Psychoterapii Integratywnej powinni posiadać dyplom magistra nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych zgodny ze standardami europejskimi. Preferowane są osoby, które odbyły szkolenia dotyczące integratywnej psychoterapii krótkoterminowej, leczenia zaburzeń lękowych i depresyjnych, oraz podstaw psychoterapii, które dodatkowo przeszły własną terapię. Od osób, które nie pracują jeszcze w placówkach prowadzących terapię lub pomoc psychologiczną, oczekuje się, że podejmą taką pracę po drugim roku szkolenia (dopuszczalnie w formie wolontariatu). Znajomość języka angielskiego jest dodatkowym atutem kandydata.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej

Maria Milena Karlińska-Nehrebecka
ul. Koło Strzelnicy 12, 30-219 Kraków,
tel. 12 420 06 03, kom. 797 414 938
e-mail: biuro@pipi.org.pl
www.pipi.org.pl


Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS, pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej prowadzi trwające 8 semestrów studia podyplomowe w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy, a zjazdy średnio raz w miesiącu. Organizacja studiów jest hybrydowa, zajęcia stacjonarne odbywają się w Sopocie.

Szkoła od 2000 roku jest największym ośrodkiem kształcącym psychoterapeutów w Polsce. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia specyficzne dla psychoterapii poznawczej i behawioralnej, jak i ogólne aspekty związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka, psychopatologią oraz różnymi metodami leczenia zaburzeń psychicznych. Studenci poznają również dodatkowe nurty terapii poznawczo-behawioralnej, takie jak terapia zorientowana na schematy czy DBT.

Studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS są adresowane do osób posiadających wykształcenie wyższe psychologiczne lub medyczne, które pragną doskonalić swoją praktykę kliniczną i leczyć zaburzenia psychiczne za pomocą metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Program studiów jest dedykowany głównie psychologom i lekarzom, którzy aspirują do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Dzięki temu, absolwenci będą mogli praktykować zawodowo jako psychoterapeuci, świadcząc wysokiej jakości usługi terapeutyczne w oparciu o ugruntowane metody i standardy. Studia są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, co dodatkowo podkreśla ich wysoką jakość i znaczenie w środowisku psychoterapeutycznym.

Program studiów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS obejmuje:

Mechanizmy powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych – teoria i praktyka psychoterapii

Superwizja terapii dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozwój osobisty

Podzielony na trzy główne obszary tematyczne, program obejmuje: teorię i praktykę psychoterapii, superwizję terapii oraz rozwój osobisty. Studia trwają 4 lata, czyli 8 semestrów zajęć, zjazdy odbywają się raz w miesiącu w weekendy. Hybrydowa forma organizacji studiów umożliwia realizację części zajęć stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajętym budynku, oraz części zajęć online. Ta elastyczna struktura programu stwarza możliwość dostosowania nauki do potrzeb i preferencji uczestników. Program studiów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS spełnia wymogi i standardy European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), co potwierdza rekomendacja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz zgodność z założeniami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącymi specjalizacji w psychoterapii.

Realizacja programu studiów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS odbywa się dwustopniowo.

Podczas pierwszego etapu, który trwa dwa lata, uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Program ten obejmuje wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych w perspektywie poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy rozwijają podstawowe umiejętności potrzebne do pracy jako psychoterapeuci, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tej metody terapeutycznej.

Stopień II, trwający kolejne dwa lata, koncentruje się na doskonaleniu umiejętności terapeutycznych. Studenci uczestniczą w spotkaniach wykładowo-warsztatowych, które poświęcone są dodatkowym formom psychoterapii, takim jak terapia grupowa czy rodzinna. Podczas spotkań superwizyjnych w małych grupach, terapeuci mają możliwość prezentacji własnej pracy terapeutycznej oraz dalszego doskonalenia się pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Ta dwustopniowa struktura programu umożliwia stopniowy rozwój umiejętności i zdobywanie praktycznego doświadczenia, co jest kluczowe w procesie kształcenia przyszłych psychoterapeutów.

Program studiów w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS  (stopień I i II) realizowany jest w formie obowiązkowych dwudniowych spotkań wykładowo-warsztatowych lub superwizyjnych i wykładowych, odbywających się raz w miesiącu przez cztery lata, w soboty i niedziele. Każdy blok zajęć trwa 20 godzin lekcyjnych i prowadzony jest przez wykładowców zarówno polskich, jak i zagranicznych, co łącznie daje 720 godzin zajęć, zawartych w opłacie czesnego. Dodatkowo, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w wykładach, warsztatach lub konferencjach poświęconych psychoterapii poznawczo-behawioralnej, co łącznie stanowi 100 godzin fakultatywnych zajęć. Wybór tematyki i miejsca tych zajęć jest dowolny, a ich czas i temat są odnotowane w indeksie. W ramach programu studiów przewidziany jest także staż kliniczny o minimalnym wymiarze 3 miesięcy, czyli 360 godzin praktyki, oraz udokumentowanie rozwoju osobistego poprzez terapię własną, na którą przypada minimum 100 godzin, z czego 50 godzin realizowanych jest w ramach programu studiów i jest zawarte w opłacie czesnego. Dzięki temu kompleksowemu podejściu, studenci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie niezbędne do pracy jako kompetentni psychoterapeuci.

Rekrutacja na studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

W procesie rekrutacji na studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS obowiązują zasady konkursowe, oparte na analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci zobowiązani są do przesłania listu motywacyjnego, minimum dwóch rekomendacji oraz CV uwzględniającego dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania się. Uczelnia podejmuje decyzję o uruchomieniu kierunku na podstawie liczby zgłoszeń, co oznacza, że w przypadku niewystarczającej liczby aplikacji może zdecydować się na nieuruchomienie danego programu studiów. Uczelnia zastrzega sobie również możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną, co może stanowić dodatkowy etap w procesie oceny i wyboru nowych studentów. Ta elastyczność w procesie rekrutacyjnym pozwala uczelni na dokładną ocenę potencjalnych kandydatów oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – Sopot

ul. Polna 16/20, pokój 0.1
81-745 Sopot

podyplomowe.sopot@swps.edu.pl
+48 22 103 26 31

www.swps.pl
www.swps.pl/31277-szkola-terapii-poznawczo-behawioralnej
www.swps.pl/oferta/sopot/podyplomowe/psychologia-psychoterapia/szkola-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-uniwersytetu-swps-pod-kierownictwem-dr-agnieszki-popiel-i-dr-ewy-praglowskiej
www.swps.pl/nauka-i-badania/poznaj-nasz-potencjal/centra-badawcze/156-jednostki-uslugowe/31277-szkola-terapii-poznawczo-behawioralnej


Szkoła Psychoterapii Dialog

Szkolenie psychoterapeutyczne trwające cztery lata w Szkole Psychoterapii DIALOG jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jego program opiera się na podejściu integracyjno-systemowym, przygotowując słuchaczy do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2003 roku szkoła posiada atestację PTP, co umożliwia absolwentom ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty oraz pracę w poradniach NFZ, spełniając kryteria wymagane przez NFZ.

Szkolenie w Szkole Psychoterapii DIALOG obejmuje prowadzenie terapii rodziny pod superwizją na żywo w czwartym roku nauki. Kadra szkoły składa się z doświadczonych specjalistów, praktyków oraz certyfikowanych psychoterapeutów, zapewniając uczestnikom rzetelną wiedzę i praktykę. Szkoła kładzie także duży nacisk na rozwój osobisty uczestników poprzez wyjazdowe treningi interpersonalne oraz grupy balinta i genogramowe. Program szkolenia obejmuje również moduły dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom w języku polskim i angielskim.

Udział w rekrutacji do Szkoły Psychoterapii DIALOG mogą wziąć osoby:

 1. Posiadające tytuł magistra z zakresu psychologii, pedagogiki lub kierunku lekarskiego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia mogą wysyłać także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów niż te wymienione, pod warunkiem, że nie pracują w zawodzie, ale mogą udokumentować doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi.
 2. Posiadające już doświadczenie w pracy pomocowej z ludźmi, na przykład w placówkach służby zdrowia, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, dla uzależnionych itp.

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

 1. W pierwszym etapie kandydaci wypełniają i przesyłają Ankiety Zgłoszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia, proces rozpatrywania trwa do 14 dni od daty przesłania ankiety. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną powiadomione o tym drogą mailową.
 2. Drugi etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się na platformie ZOOM. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów, Komisja Kwalifikacyjna zbiera się w celu ogłoszenia wyników. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w drugim etapie, zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefoniczną.

Uczestnik po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie ma możliwość wyboru między dwiema edycjami: edycją weekendową i cotygodniową, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku edycji weekendowej, zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu, z wyjątkiem III roku, kiedy realizowane są 12 zjazdów. Zjazdy odbywają się w piątki od 16:00 do 21:15 oraz w soboty i niedziele od 9:00 do 18:00, z godzinną przerwą obiadową. Natomiast w przypadku edycji cotygodniowej, zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu w piątki, w godzinach 8:00–17:00 lub 8:00–14:00, w zależności od zaplanowanych zajęć.

Program 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG opiera się na podejściu integracyjno-systemowym, co oznacza, że Uczestnik będzie eksponowany na wszystkie podstawowe nurty w psychoterapii, z największym naciskiem na nurt systemowy. Trwa on cztery lata i obejmuje łącznie 1559 godzin. Ten kompleksowy i zintegrowany program przygotowuje Uczestników do prowadzenia psychoterapii zarówno indywidualnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i terapii rodzin i par.

W ramach programu szkolenia przewidziano 1139 godzin zajęć. Ponadto, uczestnicy są zobowiązani do odbycia 360 godzin stażu w akredytowanych ośrodkach stażowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz 60 godzin szkoleniowej psychoterapii własnej u certyfikowanego psychoterapeuty przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne. Te dodatkowe godziny są niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii DIALOG.

www.szkoladialog.pl


Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej prowadzi do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty IAGR. Składa się ono z kilku elementów:

 1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie oraz doświadczenie Dużej Grupy:
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do rozpoczęcia własnej terapii w pierwszym roku i odbycia minimum 250 godzin.
  • Terapia treningowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu (jedna sesja w systemie ciągłym) lub raz w miesiącu (cztery sesje w systemie blokowym, dedykowane osobom spoza Warszawy). Każda sesja trwa półtorej godziny.
  • Uczestnik może odbyć terapię własną w małych, pół-otwartych grupach pacjentów prowadzonych przez upoważnionych do tego analityków grupowych Instytutu. Listę dostępnych analityków można uzyskać w Sekretariacie Instytutu lub na stronie iagr.pl. Przeprowadzają oni rozmowę kliniczną w celu przyjęcia do grupy.
  • Organizowane są także grupy składające się z uczestników szkolenia, głównie dla osób spoza Warszawy, w systemie blokowym, zgodnie z potrzebami.
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w Doświadczeniu Dużej Grupy trwającym 6 godzin. To wydarzenie odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie z cyklu „Tożsamość analityka grupowego”.
   Szkolący się musi w pierwszym roku teoretycznego szkolenia podjąć udział we własnej psychoterapii w grupie. Podczas zakładania i prowadzenia swojej własnej grupy terapeutycznej, powinien kontynuować swoją terapię w grupie. Analityk treningowy informuje Komisję Szkoleniową o rozpoczęciu, dłuższych przerwach, przerwaniu lub zakończeniu terapii treningowej. Opłaty za kwalifikację do grupy oraz uczestnictwo w terapeutycznej grupie treningowej ustalane są z prowadzącym grupę analitykiem szkoleniowym. Uczestnictwo w terapii grupowej uniemożliwia korzystanie z innych form własnej psychoterapii. Jeśli zajdzie potrzeba innej terapii, należy omówić to z terapeutą szkoleniowym w własnej grupie treningowej.
 2. Uczestnik szkolenia ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie z programem. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem, uwzględniającym poziom wiedzy i zaawansowania uczestników. Nieobecności na zajęciach teoretycznych (seminariach i wykładach) mogą być odpracowane w późniejszym czasie, zgodnie z ustalonymi zasadami. Więcej niż jedna nieobecność na seminarium klinicznym prowadzi do konieczności kontynuowania uczestnictwa w nim, aż do uzyskania pozytywnej opinii prowadzącego.Uczestnicy są zobowiązani do odbycia następujących elementów szkolenia teoretycznego i treningu umiejętności terapeutycznych: 250 godzin wykładów i seminariów teoretycznych oraz 490 godzin szkolenia w zakresie umiejętności terapeutycznych, w tym techniki psychoterapii psychoanalitycznej, oraz odbycia stażu klinicznego.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu w psychoterapii prowadzonym przez Instytut Analizy Grupowej skierowane jest głównie do osób posiadających wyższe wykształcenie medyczne lub psychologiczne. W wyjątkowych sytuacjach absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny również mogą ubiegać się o przyjęcie. Przed podjęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest odbyty staż kliniczny. Absolwenci studiów magisterskich w innych dziedzinach niż psychologia i medycyna zobowiązani są do uzupełnienia swojego wykształcenia z psychologii. Osoby aplikujące na szkolenie, które nie mają doświadczenia w pracy z pacjentami, muszą odbyć staż kliniczny o minimalnym wymiarze 180 godzin, dostosowanym do indywidualnej sytuacji przed lub w okresie pierwszego roku szkolenia.

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” ze względu na przynależność do Europejskiej Grupie ds. Terapii Psychoanalitycznej Grupy (EGATIN) oraz Federacji Europejskich Psychoterapii Psychoanalitycznych (EFPP), przyznaje certyfikaty Analityka Grupowego, Psychoterapeuty Grupowego i Psychoterapeuty IAGR zgodnie z wytycznymi tych organizacji. Dodatkowo, posiada atestację sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, spełniając ich standardy.

Osoby ubiegające się o egzamin certyfikacyjny w IAGR muszą posiadać wykształcenie psychologiczne lub medyczne oraz doświadczenie kliniczne w postaci stażu w placówce służby zdrowia. Wymagane jest także doświadczenie w praktyce zawodowej indywidualnej lub grupowej pod superwizją certyfikowanego superwizora superwizji oraz zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej, nabywanej podczas szkolenia podstawowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” poprzez wykłady i seminaria teoretyczne. (Szczegółowy Program Szkolenia dostępny jest w strefie wewnętrznej na stronie IAGR dla członków Instytutu oraz uczestników szkolenia w dokumentach zatytułowanych „Szkolenie podstawowe” i „Szkolenie Podstawowe Kurs II”).

www.iagr.pl
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, 03-963 Warszawa


Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt

Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt oferuje całościowy, czteroletni kurs psychoterapii Gestalt, realizowany w systemie 1+3 (jeden rok rozwojowy i trzyletni program szkoleniowy). Szkoła przygotowuje studentów do pracy jako psychoterapeuci Gestalt, spełniając wszystkie standardy Stowarzyszenia EAGT, pod którego jurysdykcją działa. Po ukończeniu czteroletniego procesu kształcenia, uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat EAGT.

Szkolenie przebiega w dwóch etapach:

 • Etap I – rok rozwojowy, wprowadzający do teorii i praktyki Gestalt.
 • Etap II – trzyletni program rozwijający kompetencje do pracy psychoterapeutycznej.

Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt jest członkiem EAGT.

Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Gestalt

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok, a program szkoły w pełni odpowiada wymaganiom EAGT.

Etap I – Rok Rozwojowy (rok 0)

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć CV. Zapisy są również możliwe telefonicznie, jednak wówczas formularz i CV muszą zostać przesłane drogą mailową. Decyzja o przyjęciu jest przekazywana kandydatom w ciągu jednego dnia od złożenia zgłoszenia. Następnie Szkoła przygotowuje i wysyła umowę wraz z harmonogramem płatności. Kandydaci mają siedem dni na odesłanie podpisanej umowy oraz wpłatę wpisowego (pierwszej raty za szkołę). Po tym terminie, uczestnicy otrzymują wiadomość z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa. Brak odpowiedzi skutkuje skreśleniem kandydata z listy uczestników, co zwalnia miejsce dla innych zainteresowanych.

Etap II – Etap Szkolny (1-3)

Łódzka Szkoła Gestalt przyjmuje zgłoszenia na rekrutację poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na swojej stronie internetowej. Kandydat musi mieć ukończony I Etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt lub w innej placówce oferującej szkolenie w tej samej modalności. W przypadku ukończenia I Etapu w innym instytucie, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu z podpisem jednostki szkolącej.

Proces rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, po której komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata. Uczestnicy są informowani o terminie rozmowy kilka dni po zakończeniu I Etapu szkolenia. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest przekazywany w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku decyzji negatywnej, komisja przedstawia powody odmowy oraz udziela wskazówek dotyczących obszarów wymagających dalszej pracy.

Szkolenie w Łódzkiej Szkole Psychoterapii Gestalt

Osoba ubiegająca się o certyfikat Gestalt przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT) musi przejść przez szczegółowy proces szkoleniowy, obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę. Wymaga się od niej ukończenia 1450 godzin szkolenia, z czego 600 godzin poświęconych jest na teorię i metodologię, natomiast 400 godzin na praktykę kliniczną. Szkoła rekomenduje odbycie dodatkowych 150 godzin stażu w placówce klinicznej, choć nie jest to wymóg konieczny. Po drugim roku szkolenia, uczestnik może rozpocząć praktykę pod nadzorem superwizora i starszego trenera. Ważne jest, aby praktykant aktywnie uczestniczył w praktyce, a nie jedynie obserwował. Ponadto, wymagane jest od niego odbycie 150 godzin terapii grupowej, w tym określonych treningów integracyjno-interpersonalnych. Całkowity okres praktyki musi być rozłożony na co najmniej dwa lata, a miejsce pracy musi być zatwierdzone na piśmie przez starszego trenera i superwizora.

Podczas terapii indywidualnej, uczestnik realizuje 100 godzin pracy we własnym zakresie. Kluczowe jest osobiste doświadczenie terapeutyczne, co stanowi fundamentalny element pracy jako terapeuta Gestalt. Osoba szkolona staje się klientem doświadczonego terapeuty, co wymaga akredytacji jako terapeuta Gestalt oraz pełnego członkostwa w EAGT i/lub PTPG. To doświadczenie musi być dokumentowane na piśmie i rozłożone na kilka lat.

Superwizja odgrywa kluczową rolę w procesie szkolenia terapeutów Gestalt. Składa się z 100 godzin superwizji grupowej, realizowanej w ramach szkolenia, oraz 50 godzin superwizji indywidualnej, które studenci realizują samodzielnie. Superwizja umożliwia refleksję i dyskusję z doświadczonym Superwizorem na temat pracy klinicznej, integrując teorię z praktyką i wspierając rozwój zawodowy uczestników. Jest to proces edukacyjny, prowadzony przez akredytowanego Superwizora Gestalt, który i stażysta ustalają, którzy klienci będą objęci superwizją. Na zakończenie każdego okresu superwizyjnego, Superwizor sporządza szczegółowy opis procesu uczenia się i osiągnięć rozwojowych, który jest podpisywany przez obie strony i przechowywany w biurze Szkoły w karcie zaliczeniowej studenta.

Podczas warsztatów dodatkowych, uczestnicy mają możliwość realizacji 50 godzin osobistych preferencji, zwanych również free choice. Te godziny, liczone jako 60 minut każda, muszą odbywać się w obszarze terapii Gestalt i mają na celu eksplorację różnych stylów pracy w tej modalności. Uczestnicy mogą wybierać zajęcia w ramach Łódzkiej Szkoły Gestalt lub uczestniczyć w warsztatach proponowanych przez inne instytuty Gestalt. Godziny te mogą być realizowane w trakcie lub po zakończeniu programu szkolenia, ale muszą być zatwierdzone przez starszego trenera i superwizora, oraz formalnie potwierdzone na piśmie.

Dodatkowo, dla osób niebędących psychologami lub pedagogami, konieczne jest uzupełnienie wiedzy z psychologii. Obejmuje to psychologię rozwojową (2 semestry), teorię osobowości (1 semestr), psychopatologię (1 semestr) Szkoła oferuje wsparcie w uzupełnieniu tej wiedzy na II etapie szkolenia, gdzie zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających pełne uprawnienia akademickie. Zajęcia te odbywają się online, poza programem standardowym.

Łódzka Szkoła Gestalt

ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź

Tel. 575 591 555 lub 793 427 777

sekretariat@gestaltszkola.pl

www.gestaltszkola.pl

Ocena 5/5 - (1 głosów)