Studia podyplomowe z psychologii dostępne po ukończeniu studiów psychologicznych często oferują różne specjalizacje, które umożliwiają studentom skoncentrowanie się na konkretnym obszarze zainteresowań, takim jak psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia pracy i organizacji, psychoterapia czy neuropsychologia. Program studiów podyplomowych z psychologii obejmuje zwykle zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty psychologii, w zależności od wybranej specjalizacji. Studenci mogą uczyć się zaawansowanych technik terapeutycznych, metod badawczych, psychologicznej diagnozy i opiniowania, a także specjalistycznych zagadnień związanych z ich wybranym obszarem zainteresowań. Niektóre programy studiów podyplomowych w psychologii mogą prowadzić do uzyskania specjalistycznych certyfikatów lub uprawnień, co może być istotne dla praktyki zawodowej w niektórych obszarach psychologii.

Studia podyplomowe Psychologia

Kierunki studiów podyplomowych w zakresie psychologii

Analityka społeczna
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Analityk społeczny
Analityka i design internetowy
Animacja społeczności lokalnych
Animator życia społecznego
Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
Arteterapia i choreoterapia
Arteterapia w pracy psychoterapeutycznej
Arteterapia z elementami psychoterapii
Asystent rodziny
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
Asystentura rodzinna i praca z rodziną
Asystentura rodziny i wsparcie
Badania i analityka społeczna w it
Badania socjologiczne w praktyce społecznej
Badania społeczne w praktyce
Badania ux
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo morskie państwa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Business psychology (psychologia biznesu)
Coaching i doradztwo filozoficzne
Coaching i doradztwo zawodowe
Coaching i mediacje
Coaching i mentoring
Coaching i nlp
Coaching i psychologia biznesu
Coaching kariery
Coaching medialny
Coaching rodzinny
Coaching z elementami psychologii
Coaching, mentoring i tutoring
Cognitive science
CSR
Csr – psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne
Cyberpsychologia
Cyberuzależnienia
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Diagnostyka psychologiczna
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna – master of science
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Dialog i doradztwo społeczne
Dietetyka i psychologia zdrowia
Doradztwo edukacyjno-zawodowe i personalne (ścieżka nauczycielska)
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Doradztwo personalne
Doradztwo polityczne i publiczne
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu – studia kwalifikacyjne
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości
Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami
Dyplomacja
Dyplomacja europejska
Dziennikarstwo
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną
Ekonomia społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka – mediacje i negocjacje
European administration
European studies
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Geopolitics: energy and cyber security
Gerontologia – wspomaganie osób starszych
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gerontologiczna praca socjalna
Global communication
Global studies
Green marketing i komunikacja społeczna
Gry wideo w przemysłach kreatywnych
Hortiterapia
Hr business partner i rozwój biznesu
Hr business partner z elementami coachingu
Hr i talent management (zarządzanie zasobami ludzkimi)
Hr menedżer
Identyfikacja, badanie i rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych
Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem
Intercultural communication
Intercultural mediation (mitra)
International business
International relations
Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna
Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku
Interwencje kryzysowe z elementami pierwszej pomocy emocjonalnej
Jednostka i kultura współczesna. problemy tożsamości, komunikacji i rozumienia
Kliniczna praca socjalna
Kognitywistyka
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie
Komunikacja i psychologia w biznesie
Komunikacja medialna i społeczna
Komunikacja społeczna
Komunikacja społeczna i nowe media
Komunikacja w organizacji oparta na empatii
Komunikacja w promocji zdrowia
Komunikacja wizerunkowa
Komunikacja wizerunkowa (pr, branding, reklama i social media)
Komunikacja zintegrowana – reklama, public relations, branding
Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole
Komunikator w projektach społecznych
Kreatywność społeczna
Kryminalistyka i detektywistyka
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
Kryminologia
Kryminologia i dezorganizacja społeczna (nienauczycielska)
Kryminologia i resocjalizacja
Kultura i sztuki wizualne
Kultura organizacji i zarządzanie zmianą
Kultura polityczna i media
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Leadership and statecraft
Lider projektów społecznych
Logopedia
Logopedia ogólna
Makrospołeczna praca socjalna
Maritime security & migrations
Marketing, reklama i nowe media
Media i kultura popularna
Media, kultura, sztuka
Mediacja
Mediacja i aktywizowanie potencjału ludzkiego
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Mediacje i negocjacje
Mediacje rodzinne
Mediacje rodzinne i karne
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny
Mediacje sądowe i pozasądowe
Mediator sądowy
Mediator wg nvc marshalla b. rosenberga
Menager hr
Menedżer i animator kultury
Menedżersko-psychologiczna
Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Miasto jako laboratorium zmian
Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje
Migracje międzynarodowe
Mindfulness w biznesie
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Nauki o rodzinie
Negocjacje i mediacje w biznesie
Negocjacje w biznesie – certyfikat franklin university
Negocjacje, arbitraż i mediacje
Neurobiopsychologia
Neurologopedia
Neurologopedia (wczesna interwencja neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych) – master of science (msc.)
Neurologopedia z elementami tyflologopedii
Neuromarketing
Neuropsychologia
Neuropsychologia kliniczna
Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym
Nowe media
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowych
Nuropsychologia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi
Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
Organizacja społeczności lokalnych
Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój
Oświatowa administracja publiczna
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją społeczno-kulturalną (ścieżka nauczycielska)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową (ścieżka nauczycielska)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (ścieżka nauczycielska)
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (ścieżka nauczycielska)
Podstawy psychoterapii
Polityka zagraniczna
Pomagisterskie studium logopedyczne
Pomoc humanitarna
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka i psychologia kliniczna
Pomoc psychologiczna, wsparcie dla par i kobiet w ciąży oraz po porodzie
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Pomoc publiczna
Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Porozumienie bez przemocy wg marshalla b. rosenberga
Pośrednictwo pracy
Praca socjalna
Praca socjalna – studia online
Praca socjalna i ekonomia społeczna
Praca socjalna w społeczności lokalnej
Praca socjalna z rodziną (poradnictwo, asystentura)
Praca z klientem z niepełnosprawnością
Praca z osobami z niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania
Praca z rodziną
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
Praktyczna psychologia motywacji
Praktyczna psychologia społeczna
Praktyczna psychologia sportu
Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków)
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Profilaktyka terapia uzależnień
Profilaktyka zdrowia – holistyczne podejście w zakresie diety, sportu i psychologii
Projektowanie doświadczeń klientów
Projektowanie doświadczeń pracownika (exd)
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideo
Projektowanie społeczne i design
Promocja zdrowia z higieną i epidemiologią
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu
Przemoc seksualna wobec małoletnich – od diagnozy do interwencji
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Przywództwo i coaching - studia podyplomowe
Psychiatria i i psychologia sądowa
Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa
Psycho-logopedia
Psychodietetyka
Psychodietetyka – master of science (msc.)
Psychodietetyka dla dzieci i dorosłych
Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
Psychoestetyka
Psychogeriatria
Psychogeriatria – specjalizacja interspecjalnościowa
Psychogeriatria – master of science (msc.)
Psychogeriatria z andragogiką
Psychogerontologia z elementami teleopieki
Psychogerontologia: specjalista ds. seniorów
Psychokryminalistyka
Psychokryminologia
Psycholog biegły sądowy
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym
Psycholog transportu
Psycholog w szkole i przedszkolu
Psychologia biznesu
Psychologia biznesu dla menedżerów
Psychologia biznesu i coaching
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Psychologia biznesu i hr
Psychologia biznesu i kariery
Psychologia biznesu i organizacji
Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Psychologia biznesu i przywództwa
Psychologia biznesu i rozwoju osobistego
Psychologia biznesu i zarządzania
Psychologia biznesu z certyfikatem franklin university
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Psychologia cyberzagrożeń
Psychologia dla licencjatów i magistrów
Psychologia dla licencjatów i magistrów – studia online
Psychologia dla magistrów
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie – studia online
Psychologia dla menedżera
Psychologia dla psychoterapeutów
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia doradztwa zawodowego
Psychologia duchowości i formacji
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia dzieci i młodzieży – master of science
Psychologia dzieci i młodzieży – wspieranie rozwoju
Psychologia dzieci i młodzieży – master of science (msc.)
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
Psychologia dziecka. profilaktyka trudności wychowawczych
Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych
Psychologia edukacji
Psychologia edukacji i coachingu
Psychologia edukacyjna
Psychologia edukacyjna i wychowawcza
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym
Psychologia ekonomiczna
Psychologia emocji
Psychologia gier- projektowanie scenariuszy gier komputerowych
Psychologia hr i customer experiens
Psychologia innowacji w organizacji
Psychologia interwencji kryzysowych
Psychologia interwencyjna
Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna – master of science (msc.)
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Psychologia kliniczna i osobowości
Psychologia kliniczna i psychoterapia
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kliniczna studia
Psychologia kliniczna z psychoterapia
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia kliniczna, pozytywna i społeczna
Psychologia komunikacji
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacji
Psychologia konfliktu i przemocy
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia kryminalna
Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
Psychologia kryzysu
Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia marketingu, reklamy i mediów
Psychologia medyczna
Psychologia menedżera
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia międzykulturowa
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia nowych technologii
Psychologia onkologiczna
Psychologia organizacji i pracy
Psychologia organizacji i zarządzania
Psychologia penitencjarna
Psychologia pozytywna
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia pozytywna w biznesie
Psychologia pozytywna w czasach kryzysu – budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu – studia doskonalące
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia pozytywna w organizacji
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych
Psychologia pozytywna w praktyce: Trener umiejętności psychospołecznych
Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
Psychologia pracy
Psychologia pracy i biznesu
Psychologia pracy i hr
Psychologia pracy i organizacji
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem
Psychologia pracy i zarządzanie personelem
Psychologia pracy i zarządzanie personelem – master of science (msc.)
Psychologia pracy z bhp
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
Psychologia przywództwa
Psychologia przywództwa w organizacjach
Psychologia przywództwa w praktyce
Psychologia rehabilitacyjna
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia reklamy i mediów
Psychologia reklamy i sprzedaży
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna
Psychologia rodziny
Psychologia rodziny i bliskich związków
Psychologia rodziny i wychowania
Psychologia rozwojowa i zdrowia
Psychologia rozwoju człowieka w organizacji
Psychologia rozwoju kompetencji pracownika
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Psychologia rozwoju osobistego
Psychologia sądowa
Psychologia sądowa – master of science
Psychologia sądowa – master of science (msc.)
Psychologia sądowa – master of science (msc.)
Psychologia sądowa dla biegłych
Psychologia sądowa i mediacje
Psychologia sądowa i penitencjarna
Psychologia sądowo-penitencjarna
Psychologia służb mundurowych
Psychologia społeczna
Psychologia społeczna w praktyce
Psychologia społeczna w społeczeństwie ryzyka
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – master of science (msc.)
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – master of science (msc.)
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia sportu
Psychologia sportu – w nurcie sportu pozytywnego
Psychologia sportu dla psychologów
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego
Psychologia sportu dzieci i młodzieży
Psychologia sportu i aktywności fizycznej
Psychologia sprzedaży
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia sprzedaży w sektorze turystycznym
Psychologia stresu pourazowego
Psychologia systemowa
Psychologia systemowa – wspomagania rozwoju człowieka
Psychologia szkolna
Psychologia śledcza
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Psychologia transportu
Psychologia transportu – master of science (msc.)
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Psychologia transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki
Psychologia uzależnień
Psychologia uzależnień – master of science
Psychologia uzależnień – master of science (msc.)
Psychologia uzależnień i profilaktyka
Psychologia w biznesie
Psychologia w biznesie i reklamie
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
Psychologia w coachingu
Psychologia w medycynie
Psychologia w ochronie zdrowia
Psychologia w organizacji
Psychologia w oświacie
Psychologia w praktyce
Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym
Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym
Psychologia w promocji zdrowia
Psychologia w reklamie i marketingu
Psychologia w resocjalizacji
Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka
Psychologia w zarządzaniu
Psychologia w zarządzaniu i biznesie
Psychologia w zarządzaniu projektami
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – master of science (msc.)
Psychologia wojskowa i policyjna
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie
Psychologia wspierania jakości życia
Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
Psychologia wspomagania rozwoju
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii
Psychologia wychowawcza i szkolna
Psychologia wychowawcza stosowana
Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
Psychologia zachowań konsumenckich
Psychologia zachowań społecznych
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych
Psychologia zagrożeń społecznych
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
Psychologia zarządzania
Psychologia zarządzania i biznesu
Psychologia zarządzania personelem
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Psychologia zdrowego stylu życia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia i choroby
Psychologia zdrowia i jakości życia
Psychologia zdrowia i kliniczna
Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Psychologia zdrowia i rozwoju
Psychologia zwierząt
Psychologia zwierząt towarzyszących
Psychologia, neuromarketing
Psychologiczna diagnostyka kliniczna
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Psychologopedia
Psychology – studia w języku angielskim
Psychology in business
Psychology of business
Psychoonkologia
Psychoonkologia – master of science (msc.)
Psychoonkologia kliniczna
Psychopatologia
Psychopedagogika dzieci i młodzieży – studia podyplomwe
Psychopedagogika zagrożeń społecznych
Psychoprofilaktyka
Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Psychoseksuologia
Psychosomatyka
Psychosomatyka i somatopsychologia
Psychoterapia
Psychoterapia i terapia seksualna
Psychoterapia zaburzeń psychicznych
Psychotraumatologia
Psychotraumatologia – master of science (msc.)
Psychotraumatologia z elementami suicydologii
Psychotraumatologia z psychoterapią
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień
Relacje międzykulturowe
Resocjalizacja
Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej
Rewitalizacja społeczna
Rozwój zasobów ludzkich
Seksuologia
Seksuologia – master of science (msc.)
Seksuologia kliniczna
Seksuologia praktyczna
Seksuologia społeczna
Serbistyka (język i kultura serbii)
Slawistyka
Social research specialization
Social work
Socjologia
Socjologia biznesu z elementami design thinking (nienauczycielska)
Socjologia ekonomiczna
Socjologia komunikacji społecznej
Socjologia kultury – badania i marketing
Socjologia mediów
Socjologia organizacji
Socjologia organizacji i zarządzania
Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi
Socjologia problemów społecznych
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój
Socjologia zmiany społecznej
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Socjoterapia
Socjoterapia i praca z grupą
Socjoterapia i profilaktyka społeczna
Stosowana analiza zachowania
Suicydologia
Szkolne wychowanie fizyczne
Szkoła psychoterapii
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Terapia małżeńska i par
Terapia rodzin i par
Terapia uzależnień i współuzależnionych
Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt
Terapia zaburzeń więzi – master of science (msc.)
Terapia zajęciowa
Testy psychologiczne w pracy psychologa
Trener biznesu
Trener personalny
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Trener umiejętności społecznych
Trening zastępowania agresji
Uważność i współczucie
Uzależnienia behawioralne
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną
Wspieranie rozwoju osobowości
Wspomaganie rozwoju
Wychowanie do życia w rodzinie
Wykorzystywanie metod wirtualnej rzeczywistości w terapii psychologicznej (terapeuta vr)
Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie doświadczeniami klientów
Zarządzanie i psychologia biznesu
Zarządzanie i psychologia menedżerska
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie kryzysem i zmianą w organizacji
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie projektami społecznymi
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Zarządzanie w kulturze
Zarządzanie w pracy socjalnej i ekonomii społecznej
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zawód mediatora
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
Zoopsychologia

Ocena 5/5 - (1 głosów)