psychologia lotnicza

Studia podyplomowe o specjalności Psychologia lotnicza w systemie zarządzania bezpieczeństwem skierowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku psychologia przynajmniej I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub studentów ostatniego roku studiów na kierunku psychologia II stopnia, którzy planują uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychologii lotniczej.

Studia mają na celu przygotowanie uczestników do pracy jako psychologowie w organizacjach lotniczych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Nowoczesny system bezpieczeństwa lotniczego opiera się na przekonaniu, że promowanie kultury bezpieczeństwa przez właściwy dobór personelu i zwiększanie wiedzy psychologów, którzy regularnie wspierają i dbają o kondycję psychofizyczną personelu, jest najskuteczniejsze. Takie podejście umożliwia bardziej odpowiednie działania związane z selekcją i wsparciem personelu lotniczego.

Studia te umożliwiają zdobycie głębszej i szerszej wiedzy w zakresie metod diagnostycznych stosowanych przy badaniach personelu lotniczego, ludzkich ograniczeń psychofizjologicznych, procedur bezpieczeństwa w lotnictwie oraz psychologii procesów grupowych i osobowości, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania zadań lotniczych. Ponadto, program obejmuje analizę i ocenę ryzyka w kontekście budowania kultury bezpieczeństwa oraz psychologię stresu w wymagających i niebezpiecznych zawodach.

Psychologia lotnicza – studia podyplomowe

Studia podyplomowe z psychologii o specjalności Psychologia lotnicza w systemie zarządzania bezpieczeństwem prowadzone są przez Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego.

 • Realizowane są w formie hybrydowej, łączącej zdalne i stacjonarne zajęcia.
 • Program obejmuje 206 godzin i jest rozłożony na dwa semestry.
 • Studia są płatne, a wysokość czesnego ustalana jest przez Senat Uczelni i regulowana zarządzeniem Rektora-Komendanta LAW.
 • Program studiów zawiera doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z diagnozą personelu lotniczego.
 • Po spełnieniu wymogów dydaktycznych, przedstawieniu pisemnej pracy końcowej oraz zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Psycholog lotniczy – profil absolwenta studiów podyplomowych

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia lotnicza – zarządzanie bezpieczeństwem zdobędą umiejętności niezbędne do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/1042 z 23 lipca 2018 r., które zmienia rozporządzenie (UE) nr 965/2012. Będą mogli prowadzić programy wsparcia, przeprowadzać testy psychologiczne załogi lotniczej oraz systematyczne i losowe badania na obecność substancji psychoaktywnych, aby zapewnić fizyczną i psychiczną sprawność załogi i personelu pokładowego. Ponadto będą posiadać wiedzę na temat wyposażenia nowych samolotów z napędem turbinowym, o maksymalnej masie startowej do 5700 kg, w systemy ostrzegania o przeszkodach terenowych dla samolotów przewożących od sześciu do dziewięciu pasażerów.

Możliwości pracy na stanowisku psycholog lotniczy

Absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować jako psycholodzy lotniczy w miejscach, takich jak:

 • struktury organizacyjne wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem lotniczym,
 • certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • jednostki wojskowe w Siłach Powietrznych,
 • komórki bezpieczeństwa lotniczego w służbach mundurowych posiadających sprzęt lotniczy, takich jak WOT, Policja i Straż Graniczna,
 • europejskie linie lotnicze,
 • zakłady i firmy zajmujące się bezpieczeństwem lotniczym.

Rekrutacja na studia podyplomowe z psychologii lotniczej

Na studia podyplomowe trwające dwa semestry mogą być przyjęte osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia przynajmniej I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • są studentami V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub studentami ostatniego roku studiów na kierunku psychologia II stopnia.

Rekrutację przeprowadza kierownik studiów podyplomowych lub jego zastępca. Kierownik lub zastępca kierownika studiów podyplomowych ogłasza na stronie internetowej LAW szczegółowe warunki rekrutacji, w tym kryteria kwalifikacyjne, terminy i miejsce składania dokumentów, zasady i wysokość opłat, minimalną liczbę uczestników konieczną do uruchomienia edycji studiów, limit uczestników, czas trwania studiów oraz terminy i miejsce składania dokumentów.

źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/law/studia-podyplomowe-kierunki/

Ocena 5/5 - (2 głosów)