wgląd w chorobę

Wgląd

Wgląd jest powszechnie używanym w psychologii, psychiatrii i psychoterapii pojęciem odnoszącym się do zdolności osoby do zrozumienia własnych myśli, emocji, motywacji oraz zachowań. Wgląd ma charakter poznawczy przejawiający się w umiejętności introspekcji i zrozumienia własnego umysłu oraz zachowań, zdolności do refleksji nad własnym życiem i stanami psychicznymi, zdolności do uświadomienia sobie swoich mocnych i słabych stron, potrzeb, pragnień oraz konfliktów emocjonalnych. W psychologicznym ujęciu wgląd z reguły utożsamiany jest ze zmianą jakościową: oznacza nagłe, nieoczekiwane …

depresja w schizofrenii

Depresja w schizofrenii

Badania dowodzą, iż depresja w schizofrenii występująca u leczonych schizofreników znacząco zwiększa niebezpieczeństwo podejmowania prób samobójczych. Zdaniem psychologa Zalewskiego od 25% do 50% chorych znajdujących się w ostrej fazie choroby próbuje popełnić samobójstwo, a 10% udaje się je popełnić. Wśród schizofreników notuje się ośmiokrotnie więcej samobójstw niż wśród ogółu populacji. Można więc stwierdzić znaczną skuteczność w dążeniu do autodestrukcji oraz czasami agresji skierowanej przeciw innym ludziom – jednak o wiele bardziej wyrafinowanej, okrutnej, trudnej do …

diagnoza schizofrenii

Diagnoza schizofrenii

Diagnoza schizofrenii opiera się na obserwacji objawów takich jak omamy słuchowe lub wzrokowe, dezorganizacja mowy i myśli, a także stwierdzeniu spadku poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego. Diagnoza schizofrenii wymaga to skrupulatnego wywiadu z pacjentem, obserwacji zachowań oraz wykluczenia innych możliwych przyczyn objawów. Tradycyjna psychologiczna klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieli je na trzy podstawowe typy: psychozy, nerwice oraz zaburzenia osobowości. Schizofrenia wraz z zaburzeniami schizotypowymi (typu schizofrenii) oraz zaburzeniami schizoafektywnymi, jak i ostrymi, uporczywymi zaburzeniami urojeniowymi zaliczana …

objawy psychotyczne

Objawy psychotyczne

Objawy psychotyczne stanowią kluczowe elementy klinicznego obrazu psychoz. Manifestują się one głównie w obszarze percepcji, myślenia oraz zachowania. Charakter objawów jest zróżnicowany, nie zawsze występuje pełen zestaw symptomów. Zaburzenia myślenia (urojenia) lub zaburzenia percepcji (omamy) są najczęściej występującymi objawami psychotycznymi, choć nie zawsze występują jednocześnie. Objawy psychotyczne są charakterystyczne dla zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia lub choroba afektywna dwubiegunowa. Osoby doświadczające tych objawów mogą mieć trudności z odróżnieniem rzeczywistości od wytworów własnej wyobraźni. Objawy psychotyczne …

zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia urojeniowe to rodzaj zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się obecnością urojeń, czyli fałszywych przekonań, które są wyjątkowo trudne do skorygowania pomimo obecności ewidentnych dowodów im zaprzeczających. Zaburzenie urojeniowe to termin, który w przeszłości w psychiatrii określany był jako paranoja (paranoja prawdziwa) lub obłęd. Zaburzenia urojeniowe charakteryzują się występowaniem urojeń usystematyzowanych. Urojenia mogą dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak tożsamość, wiara religijna, podejrzliwość lub prześladowanie. Zaburzenia urojeniowe mogą być klinicznie istotne, wpływając na funkcjonowanie jednostki i …

psychoza

Psychoza

Psychoza to zespół zaburzeń psychicznych charakteryzujący się utratą kontaktu z rzeczywistością, które mogą wystąpić w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Psychoza jest zwykle wynikiem zaburzeń funkcjonowania mózgu, a jej geneza jest wieloczynnikowa. Psychoza może wystąpić u osób w każdym wieku, ale częściej diagnozuje się ją u młodych dorosłych, szczególnie u osób obciążonych chorobami psychicznymi w rodzinie. Terminu psychoza używa się również w celu wyodrębnienia tej kategorii zaburzeń od zaburzeń nerwicowych, które zazwyczaj opisuje …

objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii

Schizofrenia jest chorobą psychiczną charakteryzującą się utratą kontaktu z rzeczywistością, zaburzeniami myślenia, zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, a objawy schizofrenii najczęściej dzielone są na symptomy pozytywne i negatywne. Osoby cierpiące na schizofrenię często doświadczają objawów pozytywnych takich jak halucynacje (np. słyszą głosy), urojenia (np. przekonanie o byciu prześladowanym lub kontrolowanym przez obce siły) oraz dezorganizacja mowy i myślenia. Mogą również doświadczać negatywnych objawów, takich jak brak motywacji, izolacja społeczna, spłycenie emocjonalne, utrata zainteresowań oraz pasji. …

schizofrenia

Schizofrenia

Odpowiadając na pytanie – czym jest schizofrenia – należy jednoznacznie stwierdzić, że jest jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń psychicznych. Niewątpliwie na tę opinię wpływa zróżnicowany obraz oraz różnorodny przebieg kliniczny choroby. Jest ona poważnym wyzwaniem dla badaczy, ponieważ pomimo powstania wielu teorii próbujących wyjaśnić etiologię zaburzeń schizofrenicznych jak również status nozologiczny schizofrenii, kwestie te pozostają nadal w sposób jednoznaczny nierozstrzygnięte. Istnieje natomiast zgodność stanowisk, co do wieloprzyczynowości, bogactwa symptomatologii, różnorodności przebiegu i skutków choroby. W …

Inteligencja

Inteligencja jest złożoną i wielowymiarową cechą umysłową, która obejmuje zdolność do myślenia, rozumowania, uczenia się, rozwiązywania problemów, adaptacji do nowych sytuacji i przystosowania się do zmieniającego się środowiska, w decydującym stopniu wpływająca na poziom przystosowaniu do życia. Jest to zdolność jednostki do skutecznego korzystania z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu osiągania celów i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Inteligencja jest jedną z najbardziej fascynujących i wieloaspektowych cech psychicznych będącą przedmiotem zainteresowania głównie psychologii i …

Nastrój

Nastrój to stan emocjonalny, który charakteryzuje się długotrwałym i niezmiennym odczuciem, które towarzyszy nam przez większość dnia lub okres czasu. Nastrój można zdefiniować jako doświadczenie afektywne o umiarkowanym czasie trwania (co najmniej kilka minut), niezwiązane z obiektem lub związane z quasi obiektem, obejmujące trzy wymiary rdzennego afektu: pobudzenie napięciowe, pobudzenie energetyczne, tonus hedonistyczny. Watson i Tellegen (1988) zaprezentowali dwuczynnikowy model, w skład którego wchodzi pozytywny i negatywny afekt. Terminy te rozumiane są jako pobudzenie o …