Psychoterapia chrześcijańska

psychoterapia chrześcijańska

Psychoterapia chrześcijańska (psychoterapia katolicka) nie jest formalnie uznawanym nurtem psychoterapii. Termin ten istnieje po to aby pomóc pacjentom, dla których wiara jest istotną sferą życia, znaleźć psychoterapeutę wyznającego chrześcijaństwo. Psychoterapia chrześcijańska integruje zasady psychologii z chrześcijańskimi wartościami, przekonaniami i praktykami, wspierając zdrowie psychiczne pacjentów w kontekście ich duchowych przekonań. Terapeuci chrześcijańscy muszą spełniać te same standardy profesjonalizmu i posiadać odpowiednie wykształcenie jak wszyscy inni terapeuci, często mają zarówno wykształcenie psychologiczne, zakończone uzyskaniem certyfikaty psychoterapeuty szkolenia z psychoterapii, jak i w niektórych przypadkach wykształcenie teologiczne, co umożliwia im skuteczne wspieranie pacjentów w ich duchowych i emocjonalnych potrzebach.

Każdy psycholog i psychoterapeuta ma prawo do własnego światopoglądu, może wyznawać dowolną religię lub mieć odmienne poglądy polityczne. Wyznanie religijne (lub jego brak) nie dyskwalifikuje nikogo z wykonywania tego zawodu. Istnieje jednak istotny warunek: terapeuta, niezależnie od swoich własnych przekonań, ma obowiązek szacunku wobec przekonań swoich pacjentów. Kodeks etyczny nakłada obowiązek unikania nakładania swoich przekonań na pacjentów i nie sugerowania rozwiązań sprzecznych z ich światopoglądem. Wszelkie proponowane opcje rozwiązania problemów muszą być akceptowane przez osobę szukającą pomocy.

Neutralność światopoglądowa może być dla osób głęboko wierzących czymś, co utrudnia nawiązanie przymierza terapeutycznego. Wielu pacjentów oczekuje od psychologów i psychoterapeutów, że uszanują ich wiarę przekonania religijne. Psychoterapia praktykowana przez terapeutę określającego siebie jako chrześcijańskiego nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób wierzących. Psychoterapeuta informuje potencjalnych pacjentów o prowadzonej przez siebie praktyce psychoterapeutycznej, że jest chrześcijaninem i uwzględnia w trakcie procesu terapeutycznego kontekst wyznaniowy.

Psychoterapia chrześcijańska jest więc formą terapii, która wykorzystuje techniki psychologiczne w połączeniu z chrześcijańskimi wartościami i naukami biblijnymi. Jej celem jest leczenie problemów emocjonalnych, psychologicznych i duchowych pacjentów, uwzględniając ich wiarę jako integralną część procesu terapeutycznego.

Psycholog chrześcijański

Psychologowie chrześcijańscy to zwykle osoby wierzące, które pracują jako psychologowie lub psychoterapeuci. Nie istnieją specjalne studia kształcące psychologów chrześcijańskich; wszyscy absolwenci kierunku psychologii zdobywają ten sam poziom wiedzy niezależnie od wyznania. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, że nie każdy wierzący psycholog identyfikuje się jako chrześcijański. Warto również zwrócić uwagę na to, że część psychologów określających się mianem chrześcijańskich może odmówić pracy z osobami, których styl życia jest sprzeczny z zasadami religii chrześcijańskiej. Niektórzy z nich uważają, że ich powołaniem jest głównie praca z chrześcijanami, co może sprawić, że osoby wyznania katolickiego uznają takiego psychologa chrześcijańskiego za naturalnego adresata prośby o pomoc psychologiczną.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) to organizacja zrzeszająca psychologów, psychoterapeutów oraz innych specjalistów, którzy łączą swoje zawodowe kompetencje z chrześcijańskimi wartościami. Celem SPCh jest promowanie psychologii opartej na etyce chrześcijańskiej oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego swoich członków.

W 1993 roku psychologowie i psychoterapeuci inspirowani chęcią realizacji swojej pracy terapeutycznej w zgodzie z wiarą założyli w Polsce Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Organizacja ta zrzesza zarówno katolików, jak i protestantów. W Warszawie powstało studium psychoterapii oraz studium coachingu przy SPCh, umożliwiając zainteresowanym osobom zdobycie wykształcenia w tych dziedzinach. Podobne stowarzyszenia istnieją na całym świecie, takie jak British Association of Christians in Psychology w Wielkiej Brytanii czy Institute of Christian Psychology w RPA.

SPCh jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Absolwenci kursu psychoterapii po uzyskaniu certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich mogą starać się o certyfikat psychoterapeuty EAP (EAIP), który uprawnia do pracy w zawodzie także w niektórych krajach zagranicznych.

Celem SPCh jest integracja wiedzy psychologicznej z chrześcijańskimi wartościami, co umożliwia holistyczne podejście do zdrowia psychicznego, oraz promowanie psychoterapii uwzględniającej duchowe aspekty życia pacjentów. Stowarzyszenie dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji oraz zapewnia dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie psychologii i psychoterapii. SPCh promuje wysokie standardy etyczne zgodne z chrześcijańskimi wartościami oraz opracowuje i wdraża kodeks etyczny dla swoich członków.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) zajmuje się propagowaniem pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniając integrację rozwoju psychicznego i duchowego, oraz ochronę zdrowia psychicznego i duchowego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Organizacja tworzy forum dla psychologów chrześcijańskich, zarówno katolików, jak i przedstawicieli innych wyznań, umożliwiające im realizację zawodowego powołania w duchu Ewangelii. SPCh angażuje się w poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej oraz rozwój psychologii teoretycznej i stosowanej, szczególnie metod zgodnych z chrześcijańską wizją człowieka.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, ochrony i promocji zdrowia, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, edukacji, ochrony praw człowieka, wsparcia dla rodziny i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

SPCh realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań, sesji naukowych, szkoleń, konferencji oraz prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i psychoterapii. Organizacja prowadzi działalność wydawniczą, współpracuje z uczelniami i placówkami naukowymi, inicjuje i organizuje badania naukowe oraz działania wspierające rozwój psychiczny i duchowy członków. Stowarzyszenie współpracuje z innymi placówkami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi, konsultuje programy ochrony zdrowia psychicznego i edukacyjne, oraz współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu. SPCh prowadzi również działalność medyczną i leczniczą, zakładając i prowadząc niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

„Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem, pragnąca realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca dyplom psychologa lub inny dokument, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia Studium Poradnictwa SPCh”. Organizacja przyjmuje również osoby duchowne i liderów wspólnot religijnych zainteresowanych psychologią. Kandydaci na członków muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, być gotowi przestrzegać kodeksu etycznego SPCh oraz regularnie uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie. SPCh jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), co pozwala absolwentom kursów starać się o certyfikat psychoterapeuty EAP (EAIP), uprawniający do pracy w zawodzie również w niektórych zagranicznych krajach.

STATUT STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
https://www.spch.pl/wp-content/uploads/2024/06/Statut-SPCh.pdf

Twoja ocena

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl