Proces kształcenia w psychoterapii ze względu na standardy prawne przyjęte w Polsce obejmuje:

 1. Ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii trwającego co najmniej 4 lata. Szkolenie to musi obejmować co najmniej 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnego z ramowym programem nauczania PRP. Potwierdzenie ukończenia szkolenia jest dokumentowane zaświadczeniem lub innym dokumentem.
 2. Spełnienie dodatkowych wymogów opisanych w procedurach certyfikacyjnych poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Te wymogi mogą dotyczyć stażu i praktyki klinicznej oraz superwizji.
 3. Przejście egzaminu certyfikacyjnego, który jest przeprowadzany przez towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów. Egzamin ten jest zewnętrzny i niezależny od ośrodków szkolących.
 4. Po uzyskaniu certyfikatu, konieczne jest poddawanie swojej pracy superwizji oraz aktywny udział w formach kształcenia ustawicznego, takich jak szkolenia, konferencje naukowe, seminaria kliniczne.

Proces kształcenia w psychoterapii w Polsce obejmuje zarówno edukację teoretyczną, praktyczną, jak i dalsze doskonalenie zawodowe, mające na celu zapewnienie wysokiego standardu kompetencji psychoterapeutycznych. Certyfikacja psychoterapeutów w Polsce jest w zakresie kompetencji towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.

Certyfikat Gestalt

Certyfikat psychoterapeuty Gestalt jest dokumentem stanowiącym poświadczenie uznania profesjonalnych kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii w nurcie Gestalt. Aby uzyskać taki certyfikat, kandydat musi przejść przez szereg wymogów edukacyjnych, praktycznych i superwizyjnych. Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Gestalt oznacza, że psychoterapeuta przeszedł gruntowne szkolenie i posiada zarówno teoretyczne jak i praktyczne kompetencje w stosowaniu technik i metod terapii Gestalt. Certyfikaty otrzymują psychoterapeuci, którzy mają solidne przygotowanie do pracy z klientami w różnych środowiskach, a ich umiejętności pomagają klientom w rozwijaniu większej samoświadomości, zrozumieniu własnych relacji oraz skuteczniejszym radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami.

Certyfikat Gestalt jest przyznawany w efekcie pozytywnego przejścia procesu atestowania umiejętności nabytych w obszarze terapii i podejścia Gestalt, będącego jedną z technik psychoterapeutycznych oraz rozwoju osobistego. Terapia Gestalt skupia się na świadomości chwili obecnej oraz na bezpośrednim przeżyciu. To podejście całościowe, które akcentuje pełne zrozumienie kontekstu życia jednostki oraz relacje między terapeutą, a klientem.

Proces uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Gestalt

 • Szkolenie Teoretyczne i Praktyczne
  Aby zdobyć certyfikat Gestalt, konieczne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, które zwykle obejmuje dogłębne badania teoretyczne i praktyczne, oraz praktykę kliniczną pod nadzorem. Kandydat musi ukończyć całościowy program szkoleniowy w zakresie psychoterapii Gestalt. Te programy trwają zazwyczaj cztery lata, są często organizowane przez instytuty terapeutyczne lub szkoły psychoterapii specjalizujące się w terapii Gestalt i obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Szkolenie psychoterapeutyczne często dzieli się na rok rozwojowy oraz trzyletni program specjalistyczny.
 • Superwizja
  W trakcie i po zakończeniu szkolenia kandydat musi odbyć określoną liczbę godzin superwizji, czyli konsultacji i nadzoru nad swoją pracą terapeutyczną prowadzonego przez doświadczonego psychoterapeutę Gestalt, który ocenia zgodność praktyki terapeutycznej ze standardami nurtu.
 • Praktyka kliniczna
  Kandydat musi również zgromadzić odpowiednią ilość godzin praktyki klinicznej, prowadząc psychoterapię pod nadzorem.
 • Egzamin końcowy
  Niektóre instytucje wymagają zdania egzaminu końcowego, który może obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
 • Spełnienie Standardów EAGT lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
  Wiele szkół i instytutów psychoterapii Gestalt działa zgodnie ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT) lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Ukończenie programu szkoleniowego zgodnego z tymi standardami umożliwia ubieganie się o certyfikat EAGT lub PTPG.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań, kandydat może ubiegać się o certyfikat, który potwierdza jego kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w nurcie Gestalt. Certyfikat ten jest uznawany w wielu krajach europejskich i zapewnia wysokie standardy profesjonalne.

Certyfikat PTPG

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) jest organizacją zrzeszoną z Europejskim Towarzystwem Psychoterapii Gestalt (EAGT), skupiającą psychoterapeutów oraz osoby szkolące się w nurcie Gestalt. Certyfikacja w PTPG nie wymaga posiadania certyfikatu EAGT. Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG spełnia zalecenia zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 roku dotyczącym świadczeń gwarantowanych w obszarze opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ponadto, certyfikat ten jest zgodny z wymogami określonymi w art. 87 ust. 3 pkt. 1 lit. c Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jest to potwierdzenie, że osoby posiadające ten certyfikat są kwalifikowane do wykonywania zawodu psychoterapeuty zgodnie z obowiązującymi standardami i regulacjami.

Certyfikat psychoterapeuty Gestalt Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt

Proces uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG obejmuje szereg kroków, takich jak:

 1. Odbycie szkolenia w psychoterapii zgodnego ze standardami EAGT oraz minimalnymi wymogami szkoleniowymi PRP, w wymiarze określonym w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Potwierdzenie ukończenia szkolenia jest dokumentowane przez ośrodek szkolący, na przykład poprzez zaświadczenie lub dyplom.
 2. Uzyskanie praktyki psychoterapeutycznej, która jest częścią procesu kształcenia i umożliwia zdobycie doświadczenia w pracy terapeutycznej.
 3. Odbycie stażu klinicznego, który pozwala na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy pod nadzorem doświadczonego terapeuty.
 4. Przejście przez proces superwizji, który umożliwia refleksję nad własną praktyką terapeutyczną oraz daje wsparcie i wskazówki od doświadczonego superwizora.
 5. Przygotowanie opisu przypadku, który stanowi dokumentację praktyki terapeutycznej oraz umożliwia ocenę umiejętności terapeutycznych przez Komisję Egzaminacyjną.
 6. Złożenie egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez PTPG. Przystępując do egzaminu, kandydat musi być członkiem PTPG od co najmniej 4 miesięcy.

Wymagania certyfikacyjne PTPG

 1. Członkostwo w PTPG:
  • Kandydat musi być członkiem Towarzystwa przez co najmniej 4 miesiące i przestrzegać kodeksu etyki PTPG.
 2. Wykształcenie:
  • Ukończenie studiów wyższych, potwierdzone kwalifikacją na poziomie VII PRK, co oznacza posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
 3. Szkolenie merytoryczne i praktyczne (1450 godzin):
  • Teoria i metodologia: Minimum 600 godzin.
  • Staż kliniczny: Co najmniej 400 godzin, z czego:
   • Minimum 150 godzin na oddziałach psychiatrycznych lub izbach przyjęć przy oddziale psychiatrycznym.
   • Maksymalnie 250 godzin w podmiotach leczniczych, poradniach lub gabinetach.
  • Psychoterapia własna: 250 godzin, w tym:
   • Co najmniej 100 godzin terapii indywidualnej.
   • Maksymalnie 150 godzin terapii grupowej.
  • Superwizja: 150 godzin.
  • Warsztaty, seminaria, konferencje w konwencji Gestalt: 50 godzin.
 4. Opis przypadku:
  • Opis procesu psychoterapeutycznego trwającego co najmniej rok, który został zakończony.
 5. Egzamin:
  • Zakończony pozytywnym wynikiem.

Proces uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w PTPG wymaga od kandydata ukończenia odpowiedniego szkolenia, zdobycia praktyki i doświadczenia, a także przejścia przez różne etapy oceny i egzaminacyjne, które zapewniają wysoki standard kompetencji w dziedzinie psychoterapii.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest ważny przez 5 lat i podlega odnowieniu. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu są: praktyka psychoterapeutyczna, udokumentowane uczestnictwo w superwizji, udział w seminariach klinicznych, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. PTPG będące jedną z największych profesjonalnych organizacji zrzeszających psychoterapeutów, przeprowadza egzaminy certyfikacyjne, które są zewnętrzne i niezależne od ośrodków szkolących. Organizacja prowadzi także ewidencję wydanych certyfikatów i listę certyfikowanych psychoterapeutów.

PTPG posiada akredytację National Organization of Gestalt Therapy (NOGT) EAGT, co zapewnia wysoki standard wydawanych certyfikatów. Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Psychoterapeuty oraz członkostwa pełnego w EAGT są zbliżone. Istnieje również możliwość ubiegania się o certyfikat przez osoby, które ukończyły szkolenie inne niż akredytowane przez EAGT, na przykład szkolenie poza Polską lub rozpoczęły szkolenie przed 2007 rokiem.

Warto zaznaczyć, że do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG nie jest wymagane posiadanie certyfikatu wydanego przez EAGT lub inne towarzystwa lub podmioty. Organizacja sama ocenia kwalifikacje kandydatów i zapewnia wysoki standard profesjonalizmu w dziedzinie psychoterapii Gestalt.

www.gestaltpolska.org.pl

Ocena 5/5 - (1 głosów)