Eksperymenty psychologiczne

eksperymenty psychologiczne

Eksperymenty psychologiczne są kluczowym narzędziem w psychologicznych badaniach naukowych. Są one używane do badania ludzkiego zachowania, procesów poznawczych, emocji i innych obszarów, którymi interesuje się psychologia. Eksperymenty psychologiczne pozwalają na gromadzie obiektywnych danych naukowych i wyciąganie wniosków na temat różnych zjawisk psychologicznych. Istnieje wiele różnych typów eksperymentów psychologicznych i metod badawczych umożliwiających ich przeprowadzenie.

Podstawowym celem eksperymentów psychologicznych jest zrozumienie przyczyn i określenie, czy jedna zmienna wpływa na drugą. W tym celu badacze manipulują jednym lub kilkoma zmiennymi niezależnymi, aby zobaczyć, jakie skutki mają na zmienne zależne. Zmienna niezależna to ta, którą badacz kontroluje i manipuluje, a zmienna zależna to ta, która jest badana, aby zobaczyć, czy zmiany w zmiennej niezależnej mają na nią wpływ.

Eksperymenty psychologiczne powinny być prowadzone zgodnie z rygorystycznymi procedurami i standardami etycznymi. Przed przeprowadzeniem eksperymentu, badacze muszą uzyskać zgodę od uczestników badania, którzy dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w badaniu. Wiele eksperymentów jest przeprowadzanych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić kontrolę nad zmiennymi i rzetelnością wyników badań.

Eksperymenty w psychologii

Jednym z popularnych typów eksperymentów psychologicznych są eksperymenty wykorzystujące efekt placebo. Badacze używają grupy kontrolnej, która otrzymuje substancję placebo, aby porównać efekty działania rzeczywistej substancji badawczej. To pozwala określić, czy efekty są wynikiem samej substancji czy raczej oczekiwań uczestników. Eksperymenty z użyciem placebo są często stosowane w badaniach nad działaniem leków lub określaniu skuteczności terapii. Innym przykładem eksperymentu psychologicznego jest eksperyment polegający na badaniu wpływu warunków środowiskowych na zachowanie ludzi. Badacze mogą manipulować warunkami atmosferycznymi, temperaturą, oświetleniem lub hałasem, aby zobaczyć, jakie zmiany to spowoduje w zachowaniu uczestników. Ten typ eksperymentu pomaga zrozumieć, jak czynniki zewnętrzne mogą wpływać na nasze reakcje i odczucia.

Są też eksperymenty psychologiczne koncentrujące się na badaniu procesów poznawczych, takich jak pamięć, uczenie się, myślenie czy percepcja. Badacze mogą stosować różne techniki, takie jak testy pamięci, rozwiązywanie problemów lub badanie reakcji na bodźce wizualne i słuchowe. Współczesne eksperymenty psychologiczne często wykorzystują także zaawansowane technologie, takie jak neuroobrazowanie, aby badać aktywność mózgu podczas wykonywania różnych czynności i zadań. Dzięki tym technikom możemy uzyskać bardziej precyzyjne informacje na temat mechanizmów działania mózgu i zrozumieć, jakie obszary są zaangażowane w różne procesy psychologiczne.

Eksperymenty psychologiczne są niezwykle ważne dla rozwoju psychologii jako nauki i wnoszą cenne informacje na temat ludzkiego zachowania, myślenia i emocji. Pomagają badaczom w tworzeniu teorii i modeli, które wyjaśniają różne zjawiska psychologiczne. Aby zapewnić wiarygodność i rzetelność wyników, ważne jest, aby eksperymenty były prowadzone zgodnie z zasadami etycznymi i odpowiednimi procedurami.

Jak przebiegają eksperymenty w psychologii?

Przeprowadzanie eksperymentów to metoda badawcza stosowana w psychologii w celu poznania przyczyn oraz zrozumienia natury zachowań, procesów myślowych oraz emocji ludzi. Celem tych badań jest odkrycie prawidłowości w ludzkim zachowaniu oraz weryfikacja teorii psychologicznych poprzez empiryczne dane. Aby eksperyment psychologiczy mógł zostać uznany za naukowy, musi spełnić kilka warunków i składać się z następujących elementów:

 • Hipoteza – jasne i konkretne założenie lub pytanie badawcze, które badacz chce zweryfikować.
 • Zmienne:
  • Niezależne – czynnik lub zmienna, którą badacz manipuluje lub zmienia, aby obserwować jej wpływ na inną zmienną.
  • Zależne – zmienne, którą badacz mierzy, aby zobaczyć, jak zmieniają się w odpowiedzi na manipulacje zmienną niezależną.
 • Grupy badawcze:
  • Grupa eksperymentalna – grupa uczestników, która jest narażona na działanie zmiennej niezależnej.
  • Grupa kontrolna – grupa uczestników, która nie jest narażona na działanie zmiennej niezależnej, co pozwala na porównanie wyników z grupą eksperymentalną.
 • Randomizacja – proces losowego przydzielania uczestników do grup badawczych, co minimalizuje wpływ zewnętrznych zmiennych i zapewnia większą wiarygodność wyników.
 • Kontrola zmiennych – staranna kontrola wszystkich innych zmiennych, które mogłyby wpłynąć na wynik eksperymentu, aby upewnić się, że zaobserwowane efekty są wynikiem manipulacji zmienną niezależną.
 • Procedura eksperymentalna – jasny i szczegółowy opis kroków, które są podejmowane podczas eksperymentu, w celu zapewnienia powtarzalności i rzetelności wyników.

Eksperymenty psychologiczne mogą być prowadzone w warunkach laboratoryjnych (gdzie warunki są ściśle kontrolowane) lub w naturalnym środowisku (gdzie warunki są bardziej zbliżone do rzeczywistych).

Najsłynniejsze eksperymenty psychologiczne

Eksperyment Małego Alberta (1920)

Celem tego eksperymentu psychologicznego było zbadanie warunkowania klasycznego u ludzi. John Watson i Rosalie Rayner przeprowadzili eksperyment na 11-miesięcznym chłopcu o imieniu Albert. Chcieli sprawdzić, czy mogą wywołać u niego strach przed neutralnym bodźcem (białym szczurem), łącząc jego obecność z głośnym, przerażającym dźwiękiem. Po kilku powtórzeniach Albert zaczął bać się szczura, a także innych białych, puszystych przedmiotów. Eksperyment wykazał, że strach może być wyuczony przez skojarzenie neutralnego bodźca z negatywnym doświadczeniem.

Eksperyment Ascha (1951)

Eksperument Ascha miał za zadanie badanie konformizmu. Solomon Asch przeprowadził eksperyment, w którym uczestnicy byli proszeni o ocenę długości linii na kartkach papieru. Grupa kontrolna składała się z podstawionych osób, które celowo podawały błędne odpowiedzi. Asch chciał sprawdzić, czy prawdziwi uczestnicy ulegną presji grupy i również podadzą błędne odpowiedzi. Wyniki pokazały, że większość uczestników dostosowała swoje odpowiedzi do błędnych odpowiedzi grupy, co potwierdziło istnienie silnej presji konformizmu.

Eksperyment Milgrama (1961)

Celem eksperymentu było zbadanie posłuszeństwa wobec autorytetów. Stanley Milgram chciał sprawdzić, do jakiego stopnia ludzie są skłonni wykonywać polecenia autorytetu, nawet jeśli te polecenia prowadzą do krzywdzenia innych. Uczestnicy myśleli, że biorą udział w eksperymencie dotyczącym uczenia się. Mieli aplikować „wstrząsy elektryczne” (które w rzeczywistości były fałszywe) osobie znajdującej się po drugiej stronie ściany, gdy ta popełniała błędy. Wielu uczestników, mimo widocznego dyskomfortu, kontynuowało aplikowanie wstrząsów pod naciskiem osoby prowadzącej eksperyment. Eksperyment wykazał, że większość ludzi jest skłonna posłuchać autorytetu, nawet jeśli oznacza to działanie sprzeczne z ich sumieniem.

Eksperyment z Lalką Bobo (1961)

Eksperyment badał wpływ obserwowanej przez dzieci agresji na ich zachowanie. Albert Bandura przeprowadził eksperyment, w którym dzieci obserwowały dorosłych zachowujących się agresywnie wobec lalki Bobo (dużej nadmuchiwanej lalki). Następnie dzieci miały możliwość zabawy tą samą lalką. Badano, czy dzieci naśladowały agresywne zachowania dorosłych. Dzieci, które obserwowały agresywne zachowania dorosłych, same wykazywały większą agresję wobec lalki. Eksperyment ten potwierdził teorię społecznego uczenia się.

Eksperyment Stanfordzki (1971)

Eksperyment Zimbardo badał wpływ ról społecznych na zachowanie. Philip Zimbardo przeprowadził eksperyment, w którym ochotników podzielono na „więźniów” i „strażników” w symulowanym więzieniu. Eksperyment miał trwać dwa tygodnie, ale został przerwany po sześciu dniach z powodu ekstremalnych i nieprzewidywalnych zmian w zachowaniu uczestników. Strażnicy stali się sadystyczni, a więźniowie pasywni i zdepresjonowani. Eksperyment pokazał, jak silny wpływ mogą mieć przyjęte role społeczne na zachowanie jednostki.

Ocena 4/5 - (1 głosów)

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl