Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie jest publiczną placówką działającą w ramach systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. W skład Poradni wchodzą Zespół Orzekający oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ponadto, w placówce realizowane są zajęcia terapeutyczne w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (OKRO). Poradnia wchodzi w skład Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, a także pełni rolę siedziby Dzielnicowego Centrum Integracji.

Wolontariat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 jest dostępny dla studentów i młodzieży. Udział w takim wolontariacie to nie tylko możliwość dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, lecz także doskonała okazja do rozwijania i odkrywania własnych talentów oraz nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Zaangażowanie dla wolontariuszy to również sposobność do odkrywania sensu pomagania innym, osiągania osobistych sukcesów oraz czerpania wewnętrznej satysfakcji z czynienia dobra.

Wolontariat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przynosi liczne korzyści. Oprócz rozwijania empatii i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka, umacnia również poczucie własnej wartości oraz uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Dzięki zaangażowaniu w takie działania, wolontariusze mają szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne oraz kształtować cechy takie jak zaradność, odpowiedzialność i samodzielność.

Wszelkie działania podejmowane przez wolontariuszy w Poradni odbywają się zgodnie z zawartą Umową o Wolontariacie i są realizowane we współpracy z pracownikami placówki. Zakres zadań wykonywanych przez wolontariuszy zależy od potrzeb samej poradni oraz klientów, a także od możliwości i preferencji samego wolontariusza.

Kontakt

www.facebook.com/PPPnr16
www.ppp16.waw.pl
ppp16@eduwarszawa.pl
tel: 22-610-21-32
ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa


Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia od 2019 roku koncentruje swoje działania na promowaniu zdrowia psychicznego i oferuje szeroki zakres wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego.

Fundacja specjalizuje się w takich obszarach działania jak”

 • Wsparcie psychologiczne: Zapewnia pomoc osobom przechodzącym przez trudności emocjonalne, takie jak kryzys małżeński, żałoba, doświadczenie przemocy, poprzez terapię indywidualną, grupową i rodzinna, mając na celu wzmocnienie zdolności radzenia sobie z trudnościami.
 • Psychoterapia: Oferuje różnorodne formy terapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, oparte na nowoczesnych metodach terapeutycznych, dostosowane do potrzeb klienta oraz oparte na najwyższych standardach etycznych.
 • Specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym: Świadczy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osobom zmagającym się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, zarówno osobom uzależnionym, jak i ich rodzinom.
 • Pomoc osobom wykluczonym społecznie: Udziela wsparcia psychologicznego osobom odczuwającym samotność i bezradność w społeczeństwie poprzez spotkania indywidualne lub grupowe.
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych: Organizuje warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, mające na celu podniesienie świadomości i umiejętności w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz budowanie pozytywnego klimatu szkolnego.

Działania prowadzone przez fundację kierowane są do szerokiego spektrum odbiorców, a ich głównym celem jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego społeczności lokalnych.

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia poszukuje studentów I-III roku kierunków takich jak psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja, zainteresowanych tematyką z zakresu psychologii i psychoterapii, zwłaszcza zdrowego stylu życia, psychologii społecznej oraz profilaktyki uzależnień.

Jako wolontariusz Fundacji, będziesz miał/a okazję promować wiedzę na temat zdrowia psychicznego i wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw w społeczeństwie poprzez:

 • Nagrywanie, montowanie i udźwiękawianie materiałów filmowych do publikacji na kanale YouTube Fundacji,
 • Publikowanie i prowadzenie kanału YouTube Fundacji,
 • Przygotowywanie treści merytorycznych do nagrań filmowych, skupiających się na zagadnieniach z psychologii społecznej, psychologii rozwojowej, profilaktyki uzależnień oraz pedagogiki,
 • Udział w inicjatywach Fundacji, takich jak pikniki organizacji pozarządowych.

Profil idealnego wolontariusza obejmuje:

 • Wiek od 19 do 23 lat,
 • Studia na kierunkach psychologia, pedagogika lub resocjalizacja (I-III rok),
 • Dyspozycyjność przynajmniej raz w tygodniu, nie mniej niż przez godzinę,
 • Gotowość do uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i kursach organizowanych przez Fundację,
 • Zaangażowanie w działania prowadzone w ramach oferty wolontariatu,
 • Współpracę z personelem Fundacji oraz koordynatorem wolontariatu.

Kontakt

tel.: +48 501 13 77 33
e-mmail: kontakt@zdrowafundacja.pl
www.zdrowafundacja.pl
ul. Krucza 6/14 B lok.2,
00-537 Warszawa


Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które doświadczyły różnych strat, takich jak śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem czy utrata pracy. Z pomocy fundacji mogą korzystać osoby i rodziny, które doświadczyły straty bliskich i potrzebują wsparcia na różnych etapach żałoby, mogą skorzystać z pomocy. Osoby, które przechodzą przez poważny kryzys w życiu i poszukują wsparcia, również znajdą wsparcie w fundacji. Dzieci, które straciły bliskich członków rodziny, mogą otrzymać wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z traumą. Rodziny, przyjaciele, znajomi i współpracownicy osób dotkniętych stratą mogą również skorzystać z pomocy i wsparcia. Przedstawiciele instytucji, którzy z urzędu świadczą pomoc osobom po stracie, mogą korzystać z zasobów i wsparcia fundacji. Szkoły, które potrzebują wsparcia w związku ze śmiercią lub żałobą ucznia, mogą otrzymać wsparcie i porady od fundacji. Organizacje, firmy i instytucje doświadczające kryzysu związanego ze stratą, taką jak śmierć lub żałoba pracownika, mogą otrzymać wsparcie i konsultacje od fundacji.

Fundacja oferujepomoc w postaci indywidualnej pomoc psychologicznej dla osób potrzebujących wsparcia. Prowadzeni również grupy wsparcia, gdzie osoby mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Oferuje również  pomoc skierowaną zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, aby pomóc im radzić sobie z trudnościami. Prowadzi bezpłatną linię wsparcia telefonicznego dla osób w żałobie, dostępną od poniedziałku do piątku. Organizuje warsztaty i szkolenia dla specjalistów oraz kadry pedagogicznej i pracodawców. Świadczy również wsparcie w formie interwencji kryzysowej oraz pakietów wsparcia dla różnych organizacji.

Nabór na roczny staż psychologiczny fundacja przeprowadza raz w roku, zwykle w styczniu, informacje o rekrutacjach publikuje w mediach społecznościowych. Fundacja współpracuje ze studentami IV i V roku oraz absolwentami psychologii, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej i nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba. Staż obejmuje uczestnictwo w spotkaniach zespołu, superwizjach, szkoleniach tematycznych oraz pełnienie dyżurów przy Telefonie Wsparcia.
Kontakt

Fundacja Nagle Sami
Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa – Żoliborz
Telefon: 502 511 138
www.naglesami.org.pl
e-mail: info@naglesami.org.pl
www.facebook.com/NagleSami
www.instagram.com/fundacja_nagle_sami/


Wolontariat psychologiczny

Twoja ocena