Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w Warszawie jest publiczną placówką działającą w ramach systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. W skład Poradni wchodzą Zespół Orzekający oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ponadto, w placówce realizowane są zajęcia terapeutyczne w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (OKRO). Poradnia wchodzi w skład Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, a także pełni rolę siedziby Dzielnicowego Centrum Integracji.

Wolontariat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 jest dostępny dla studentów i młodzieży. Udział w takim wolontariacie to nie tylko możliwość dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, lecz także doskonała okazja do rozwijania i odkrywania własnych talentów oraz nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Zaangażowanie dla wolontariuszy to również sposobność do odkrywania sensu pomagania innym, osiągania osobistych sukcesów oraz czerpania wewnętrznej satysfakcji z czynienia dobra.

Wolontariat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przynosi liczne korzyści. Oprócz rozwijania empatii i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka, umacnia również poczucie własnej wartości oraz uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Dzięki zaangażowaniu w takie działania, wolontariusze mają szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne oraz kształtować cechy takie jak zaradność, odpowiedzialność i samodzielność.

Wszelkie działania podejmowane przez wolontariuszy w Poradni odbywają się zgodnie z zawartą Umową o Wolontariacie i są realizowane we współpracy z pracownikami placówki. Zakres zadań wykonywanych przez wolontariuszy zależy od potrzeb samej poradni oraz klientów, a także od możliwości i preferencji samego wolontariusza.

Kontakt

www.facebook.com/PPPnr16
www.ppp16.waw.pl
ppp16@eduwarszawa.pl
tel: 22-610-21-32
ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa

 

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza studentów do udziału w wolontariacie. Od 2019 roku fundacja prowadzi działania na rzecz zdrowia psychicznego, rozwijając ofertę pomocową, bazę lokalową oraz kompetencje. Specjalizuje się w psychoterapii, wsparciu psychologicznym i pomocy w zakresie uzależnień. Realizuje wieloletnie programy terapeutyczne oraz doraźne formy wsparcia, uwzględniając unikatowe doświadczenia każdej osoby oraz kontekst społeczny. Działania fundacji są realizowane z zaangażowaniem, w duchu szacunku do drugiego człowieka, poszanowania wolności i godności każdej osoby.

Fundacja specjalizuje się w takich obszarach działania jak:

Wsparcie psychologiczne: Zapewnia pomoc osobom przechodzącym przez trudności emocjonalne, takie jak kryzys małżeński, żałoba, doświadczenie przemocy, poprzez terapię indywidualną, grupową i rodzinna, mając na celu wzmocnienie zdolności radzenia sobie z trudnościami.
Psychoterapia: Oferuje różnorodne formy terapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, oparte na nowoczesnych metodach terapeutycznych, dostosowane do potrzeb klienta oraz oparte na najwyższych standardach etycznych.
Specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym: Świadczy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osobom zmagającym się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, zarówno osobom uzależnionym, jak i ich rodzinom.
Pomoc osobom wykluczonym społecznie: Udziela wsparcia psychologicznego osobom odczuwającym samotność i bezradność w społeczeństwie poprzez spotkania indywidualne lub grupowe.
Profilaktyka zachowań ryzykownych: Organizuje warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, mające na celu podniesienie świadomości i umiejętności w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz budowanie pozytywnego klimatu szkolnego.

Działania prowadzone przez fundację kierowane są do szerokiego spektrum odbiorców, a ich głównym celem jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego społeczności lokalnych.

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia poszukuje studentów I-III roku kierunków takich jak psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja, zainteresowanych tematyką z zakresu psychologii i psychoterapii, zwłaszcza zdrowego stylu życia, psychologii społecznej oraz profilaktyki uzależnień.

Jako wolontariusz Fundacji, będziesz miał/a okazję promować wiedzę na temat zdrowia psychicznego i wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw w społeczeństwie poprzez:

Nagrywanie, montowanie i udźwiękawianie materiałów filmowych do publikacji na kanale YouTube Fundacji,
Publikowanie i prowadzenie kanału YouTube Fundacji,
Przygotowywanie treści merytorycznych do nagrań filmowych, skupiających się na zagadnieniach z psychologii społecznej, psychologii rozwojowej, profilaktyki uzależnień oraz pedagogiki,
Udział w inicjatywach Fundacji, takich jak pikniki organizacji pozarządowych.

Profil idealnego wolontariusza obejmuje:

Wiek od 19 do 23 lat,
Studia na kierunkach psychologia, pedagogika lub resocjalizacja (I-III rok),
Dyspozycyjność przynajmniej raz w tygodniu, nie mniej niż przez godzinę,
Gotowość do uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i kursach organizowanych przez Fundację,
Zaangażowanie w działania prowadzone w ramach oferty wolontariatu,
Współpracę z personelem Fundacji oraz koordynatorem wolontariatu.

Kontakt

tel.: +48 501 13 77 33
e-mmail: kontakt@zdrowafundacja.pl
www.zdrowafundacja.pl
ul. Krucza 6/14 B lok.2,
00-537 Warszawa

 

Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami powstała z myślą o osobach, które doświadczyły różnych strat, takich jak śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozstanie z partnerem czy utrata pracy. Z pomocy fundacji mogą korzystać osoby i rodziny, które doświadczyły straty bliskich i potrzebują wsparcia na różnych etapach żałoby, mogą skorzystać z pomocy. Osoby, które przechodzą przez poważny kryzys w życiu i poszukują wsparcia, również znajdą wsparcie w fundacji. Dzieci, które straciły bliskich członków rodziny, mogą otrzymać wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z traumą. Rodziny, przyjaciele, znajomi i współpracownicy osób dotkniętych stratą mogą również skorzystać z pomocy i wsparcia. Przedstawiciele instytucji, którzy z urzędu świadczą pomoc osobom po stracie, mogą korzystać z zasobów i wsparcia fundacji. Szkoły, które potrzebują wsparcia w związku ze śmiercią lub żałobą ucznia, mogą otrzymać wsparcie i porady od fundacji. Organizacje, firmy i instytucje doświadczające kryzysu związanego ze stratą, taką jak śmierć lub żałoba pracownika, mogą otrzymać wsparcie i konsultacje od fundacji.

Fundacja oferujepomoc w postaci indywidualnej pomoc psychologicznej dla osób potrzebujących wsparcia. Prowadzeni również grupy wsparcia, gdzie osoby mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Oferuje również  pomoc skierowaną zarówno do dzieci, jak i ich rodziców, aby pomóc im radzić sobie z trudnościami. Prowadzi bezpłatną linię wsparcia telefonicznego dla osób w żałobie, dostępną od poniedziałku do piątku. Organizuje warsztaty i szkolenia dla specjalistów oraz kadry pedagogicznej i pracodawców. Świadczy również wsparcie w formie interwencji kryzysowej oraz pakietów wsparcia dla różnych organizacji.

Nabór na roczny staż psychologiczny fundacja przeprowadza raz w roku, zwykle w styczniu, informacje o rekrutacjach publikuje w mediach społecznościowych. Fundacja współpracuje ze studentami IV i V roku oraz absolwentami psychologii, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej i nie boją się podejmowania trudnych tematów, takich jak śmierć, strata i żałoba. Staż obejmuje uczestnictwo w spotkaniach zespołu, superwizjach, szkoleniach tematycznych oraz pełnienie dyżurów przy Telefonie Wsparcia.

Kontakt

Fundacja Nagle Sami
Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa – Żoliborz
Telefon: 502 511 138
www.naglesami.org.pl
e-mail: info@naglesami.org.pl
www.facebook.com/NagleSami
www.instagram.com/fundacja_nagle_sami/

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie oferuje różnorodne formy dokształcania dla przyszłej kadry medycznej, prowadzone przez wybitnych specjalistów. Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM dostarcza wszystkich niezbędnych informacji dotyczących formalności związanych z uczestnictwem. Instytut umożliwia realizację praktyk klinicznych oraz wolontariatów, doszkalających z zakresu psychologii i medycyny.

W Wojskowym Instytucie Medycznym można odbyć wolontariat, który jest formalizowany poprzez indywidualną umowę z każdym wolontariuszem. Możliwość odbycia wolontariatu istnieje zarówno w Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie, jak i w Szpitalu w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego. Wolontariuszem może zostać student (jeśli wolontariat nie jest częścią programu studiów), osoba z wykształceniem średnim lub wyższym, chcąca rozwijać umiejętności w ramach posiadanych kwalifikacji do zawodów medycznych, oraz osoba przygotowująca się do kształcenia w zawodach medycznych. Osoba zainteresowana wolontariatem musi złożyć podanie o przyjęcie na wolontariat w oryginale w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości odbycia wolontariatu, należy przesłać skany wymaganych dokumentów.

Kontakt

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
www.wim.mil.pl

 

Fundacja „Dobrze, że jesteś”

Fundacja „Dobrze, że jesteś” jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, której wolontariusze każdego dnia zapewniają stałą pomoc na oddziałach onkologicznych i hematologicznych (ponad 40 tysięcy godzin rocznie). Od 2005 roku Fundacja działa w szpitalach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, obsługując 31 oddziałów. Fundacja pomaga ponad 28 tysiącom pacjentów rocznie, zapewniając ciągłą obecność ponad 200 wolontariuszy w 12 szpitalach w pięciu miastach. Fundacja „Dobrze, że jesteś” bazuje na chrześcijańskich wartościach wiary i poszanowania człowieka, ma czternastoletnie doświadczenie w organizacji wolontariatu. Jej działalność nie tylko przynosi ulgę pacjentom, ale także rozwija wrażliwość, zaradność i umiejętność działania w kryzysie u wolontariuszy.

Wolontariat organizowany przez Fundację to stała pomoc wymagająca systematycznej rekrutacji, szkoleń, koordynacji dyżurów oraz współpracy ze szpitalami. W Warszawie wolontariusze działają na 13 oddziałach w trzech placówkach: Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytucie Hematologii i Transfuzjologii oraz w Klinice Hematologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego. Fundacja „Dobrze, że jesteś” angażuje wolontariuszy, którzy przez cały tydzień wspierają dorosłych pacjentów onkologicznych na oddziałach szpitalnych. Wolontariusze pomagają w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, transport na badania, kontakt z rodziną, proste czynności pielęgnacyjne, wypożyczanie książek oraz organizacja świąt i akcji na oddziałach. Kluczowym elementem ich pracy jest obecność, rozmowa i wsparcie emocjonalne.

Każdy wolontariusz poświęca jeden dzień w tygodniu na dyżur w szpitalu, który trwa minimum trzy godziny. Fundacja działa również na rzecz poprawy jakości życia pacjentów poprzez wydawanie publikacji, organizację konferencji i wydarzeń kulturalnych, takich jak wspólne wyjścia do teatru, muzeów i organizację warsztatów artystycznych. Ponadto, fundacja promuje zdrowy tryb życia, prowadzi Przyjazną Poczekalnię dla pacjentów we Wrocławiu i Poznaniu, Wędrujące Biblioteki na oddziałach szpitalnych i jest otwarta na nowe pomysły i propozycje wolontariuszy.

Kontakt

Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ
ul. Pogodna 2/5
00-785 Warszawa
warszawa@dobrzezejestes.pl
tel. 515 095 976


Wolontariat psychologiczny

Ocena 4.5/5 - (2 głosów)

Znajdź psychologa lub psychoterapeutę w serwisie Psychologuj.pl